Leetcode306累加数(递归解决)

·  阅读 43
/**
 * @param {string} num
 * @return {boolean}
 */
var isAdditiveNumber = function(num) {
  let flag = false
var addStrings = function(num1, num2) {
  let arr1 = num1.split('').map(item=>{return Number(item)})
  let arr2 = num2.split('').map(item=>{return Number(item)})
  let jin = 0
  let str = ''
  while(arr1.length || arr2.length || jin){
    let number1 = arr1.pop() || 0
    let number2 = arr2.pop() || 0
    str =(jin + number2 + number1)%10 + str
    jin = Math.floor((jin + number2 + number1)/10) 
  }
  return str

};
  function dfs(pre,curr,rest){
    if(pre.length >1 && pre[0] === "0"){
      return
    }
    if(curr.length >1 && curr[0] === "0"){
      return
    }
    if(rest === ''){
      flag = true
      return
    }
    let total = addStrings(pre,curr)
    if(rest.length < total.length){
      return
    }
    let next = rest.substring(0,total.length)
    if(next === total){
      dfs(curr,next,rest.substring(total.length))
    }
    
  }

  // i是第一个字符串尾部对应的索引
  // j是第二个字符串尾部对应的索引
  for(let i=0;i<num.length;i++){
    // TODO
    // 进一步,限制
    // 进一步
    // 搞定这个i j的关系
    for(let j=i+1;j-i<=num.length -j;j++){
      if(num.substring(j+1)){
      dfs(num.substring(0,i+1),num.substring(i+1,j+1),num.substring(1+j))
      }
    }
  }
  return flag

};
复制代码

这道题讲道理写了这么多行代码,用了两个中难度的解决办法,也算是个复杂题了吧?

解题思路: i和j分别表示第一个数的截至位置和第二个数的截至位置。 这样就算是确定了开头的两个数字,此外还需要一个函数用来计算两个字符串的和。剩下的就是修一下边边角角,对于一些特殊条件的过滤了。上面的写法还有一些优化空间,不过今天没空搞了,有不理解的可以留言交流下。

分类:
前端
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改