leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
山之将崩。
评论
leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
圣人常无心①,以百姓之心为心。善者,吾善之;不善者,吾亦善之,德善②。信者,吾信之;不信者,吾亦信之,德信。圣人在天下,歙歙焉③为天下浑其心④,百姓皆注其耳目⑤,圣人皆孩之⑥。 按照老聃的观点,有德之圣人太少了
评论
leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
赞了这篇沸点
今日推介(第269期):视觉Transformer空间维度的反思、对比证据鲁棒事实验证数据集VITAMINC、基于视频和图像联合编码器的端到端检索、基于局部条件辐射场的无约束场景生成、面向于高分辨率图像编码的视觉Transformer、神经网络TTS的音素词素增强BERT、基于错位感知标准化的高分辨率虚拟试穿、面向图像分 ...
爱可可-爱生活于2021-04-04 06:59发布的图片
爱可可-爱生活于2021-04-04 06:59发布的图片
爱可可-爱生活于2021-04-04 06:59发布的图片
爱可可-爱生活于2021-04-04 06:59发布的图片
爱可可-爱生活于2021-04-04 06:59发布的图片
爱可可-爱生活于2021-04-04 06:59发布的图片
爱可可-爱生活于2021-04-04 06:59发布的图片
爱可可-爱生活于2021-04-04 06:59发布的图片
爱可可-爱生活于2021-04-04 06:59发布的图片
评论
leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
赞了这篇沸点
人生建议,下班前半个小时,停止干活,停止思考。。。。,老老实实准备下班。
17
leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
这是多少程序员的梦想,拥有一头炫亮柔顺的头发。 然而。这是我家的猫。
leobert-lan于2021-03-25 22:45发布的图片
leobert-lan于2021-03-25 22:45发布的图片
6
leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
leobert-lan的头像
狮子座的Android攻城狮 @ 多多
个人成就
获得点赞217
文章被阅读7,585
掘力值286
收藏集
19
关注标签
11
加入于