JS遍历数组的操作(map、forEach、filter等)

101 阅读1分钟

www.cnblogs.com/zjingjing/p…

juejin.cn/post/684490…

1、map的用法

定义:原数组被“映射”成对应新数组

代码示例:

var users = [
 {name: "张含韵", "email": "zhang@email.com"},
 {name: "江一燕",  "email": "jiang@email.com"},
 {name: "李小璐", "email": "li@email.com"}
];

var emails = users.map(user=> { return user.email; });

输出
["zhang@email.com", "jiang@email.com", "li@email.com"]

2、filter的用法

定义:过滤器

代码示例:

var devices = [];
var curList =[
    {id:1,name:"11111"},
    {id:2,name:"22222"},
    {id:3,name:"33333"},
    {id:4,name:"44444"}
    ]
var allList =[
    {id:0,name:"00000",title:"嘻嘻0"},
    {id:1,name:"11111",title:"嘻嘻1"},
    {id:2,name:"22222",title:"嘻嘻2"},
    {id:3,name:"33333",title:"嘻嘻3"},
    {id:4,name:"44444",title:"嘻嘻4"},
    {id:5,name:"55555",title:"嘻嘻5"}
    ]
allList.forEach(allItem =>{
  var foo = curList.filter(curItem =>{return allItem.id == curItem.id})[0];
    //返回满足条件的数组[{id:*,name:"***",title:"****"}] ,取下标为0的值,即返回满足条件的对象
 if(foo){ 
  devices.push({productid:allItem.id, name:allItem.name,title:allItem.title});
  } 
}) 
console.log(devices)

filter内部函数判断是否满足条件,满足条件即返回该下标的值并集合成数组。

3、forEach的用法

定义:遍历

代码示例同上。

这是两者的结合使用。

当然上面示例的实现方式有点牵强,其实还有更简便和更好理解的实现方式。以下我就不一一赘述,仅记录用来自我总结和参照。

allList.forEach(allItem =>{
  curList.forEach(curItem =>{
    if(allItem.id == curItem.id){
       devices.push({productid:allItem.id, name:allItem.name,title:allItem.title});
    }
  })

})
console.log(devices)
```
这样的实现方式也可以提取和组合相同的部分