LeetCode反转字符串使用JavaScript解题|前端学算法

·  阅读 935
LeetCode反转字符串使用JavaScript解题|前端学算法

携手创作,共同成长!这是我参与「掘金日新计划 · 8 月更文挑战」的第5天,点击查看活动详情

有人相爱,有人夜里开车看海,我是leetcode第一题都做不出来

反转字符串基础版

编写一个函数,其作用是将输入的字符串反转过来。输入字符串以字符数组 s 的形式给出。

不要给另外的数组分配额外的空间,你必须原地修改输入数组、使用 O(1) 的额外空间解决这一问题。

示例 1:

输入:s = ["h","e","l","l","o"]

输出:["o","l","l","e","h"]

示例 2:

输入:s = ["H","a","n","n","a","h"]

输出:["h","a","n","n","a","H"]

 • 将 left 指向字符数组首元素,right 指向字符数组尾元素。
 • 当 left < right:

image.png

  • 交换 s[left] 和 s[right];
  • left 指针右移一位,即 left = left + 1;
  • right 指针左移一位,即 right = right - 1。
 • 当 left >= right,反转结束,返回字符数组即可。
var reverseString = function(s) {
  const n = s.length;
  for (let left = 0, right = n - 1; left < right; ++left, --right) {
    let temp = s[left];
    s[left] = s[right];
    s[right] = temp;
  }
};
复制代码

image.png

反转字符串中的单词 III

给定一个字符串,你需要反转字符串中每个单词的字符顺序,同时仍保留空格和单词的初始顺序。

示例:

输入: "Let's take LeetCode contest"

输出: "s'teL ekat edoCteeL tsetnoc"

提示:

 • 在字符串中,每个单词由单个空格分隔,并且字符串中不会有任何额外的空格。

解题思路

 • 第一步:创建一个新字符串。然后从头到尾遍历原字符串,直到找到空格为止,此时找到了一个单词,并能得到单词的起止位置。
 • 第二步:随后,根据单词的起止位置,可以将该单词逆序放到新字符串当中。
 • 第三步:重复前两个步骤,直到遍历完原字符串,就能得到翻转后的结果。
var reverseWords = function(s) {
  const ret = [];
  const length = s.length;
  let i = 0;
  while (i < length) {
    let start = i;
    while (i < length && s.charAt(i) != ' ') {
      i++;
    }
    for (let p = start; p < i; p++) {
      ret.push(s.charAt(start + i - 1 - p));
    }
    while (i < length && s.charAt(i) == ' ') {
      i++;
      ret.push(' ');
    }
  }
  return ret.join('');
};
复制代码

image.png

知识点

 • charAt() 方法用于返回指定索引处的字符。索引范围为从 0 到 length() - 1。
分类:
前端
分类:
前端
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改