JavaScript中一些不常见的运算符号(三分钟看完)

·  阅读 426

JavaScript中一些不常见的运算符号(三分钟看完)

最近在做一些算法题,有些优雅的表述中总有那么一两个不熟悉的运算符,今晚趁着还有点时间抓紧扫一下。

一、求幂 ( )**

求幂运算符(**)返回将第一个操作数加到第二个操作数的幂的结果。它等效于Math.pow,不同之处在于它也接受BigInts作为操作数。

示例:

console.log(3 ** 4);
// expected output: 81
复制代码

二、左移

左移操作符 (<<) 将第一个操作数向左移动指定位数,左边超出的位数将会被清除,右边将会补零。

9 << 3; // 72
// 9 * 2³ = 9 * 8 = 72
复制代码

三、按位与

按位与运算符 (&) 在每个位上返回 1 ,这两个操作数对应的位都是 1

const a = 5;       // 00000000000000000000000000000101
const b = 3;       // 00000000000000000000000000000011
console.log(a & b); // 00000000000000000000000000000001
复制代码

转成32位数,然后依次进行&操作进行比对,相同则为 1或者0不同则为0

四、按位或

相同为0,不同为1

const a = 5;       // 00000000000000000000000000000101
const b = 3;       // 00000000000000000000000000000011
console.log(a ^ b); // 00000000000000000000000000000110
// expected output: 6
复制代码

五、右移 (>>)

右移操作符 (>>) 是将一个操作数按指定移动的位数向右移动,右边移出位被丢弃,左边移出的空位补符号位(最左边那位)。

const a = 5;         // 00000000000000000000000000000101
const b = 2;         // 00000000000000000000000000000010
const c = -5;         // -00000000000000000000000000000101
console.log(a >> b); // 00000000000000000000000000000001
// expected output: 1
console.log(c >> b); // -00000000000000000000000000000010
// expected output: -2
复制代码

六、无符号右移

将第一个操作数右移指定位数。多余的右移位被丢弃。零位从左边移入。符号位变为0,因此结果总是非负的。与其他按位运算符不同,零填充右移返回一个无符号32位整数。

const a = 5;         // 00000000000000000000000000000101
const b = 2;         // 00000000000000000000000000000010
const c = -5;         // -00000000000000000000000000000101
console.log(a >>> b); // 00000000000000000000000000000001
// expected output: 1
console.log(c >>> b); // 00111111111111111111111111111110
// expected output: 1073741822
复制代码

\

分类:
前端
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改