Swift-图解优先队列实现

6,491

「这是我参与2022首次更文挑战的第2天,活动详情查看:2022首次更文挑战」。

👋

我的个人项目扫雷Elic 无尽天梯梦见账本隐私访问记录
类型游戏财务工具
AppStoreElicUmemi隐私访问记录

更多专栏:

Lawliet的独立开发碎碎念

Lawliet的iOS游园会

Lawliet的iOS底层实验室

Lawliet的iOS逆向实验室

Lawliet的刷题小本本

Lawliet的Flutter实验室

一、 什么是优先队列

如果有这样一个数据流 1,2,3,4,5,6,7,8 我们需要按照一定的优先级找到满足条件(最大或者最小)的元素,并且每次取出最高优先级的元素后,内部元素依旧能够按照既定优先级保证最高优先级的元素在顶端。

二、 最大堆 & 最小堆

 • 分为 最大堆最小堆 ,其实就是 完全二叉树
  • 最大堆
   • 要求节点的元素都要大于等于其孩子
  • 最小堆
   • 要求节点元素都小于等于其左右孩子
 • 两者对左右孩子的大小关系不做任何要求

为什么用 二叉树 来实现呢?

如果使用数组复杂度会更高

三、 插入元素

如下数据流,我们按照顺序插入数据,并且每次返回最大的元素,我们就可以使用优先队列(最大堆)。

步骤1

 • 插入 1 和 5 ,如图二叉树结构
 • 叶子节点 5 > 1 ,不符合优先级规则,需要交换位置
 • 等价数组为
  • [5, 1]

08.优先队列-1.png

步骤2

 • 插入 6
  • 每次插入都插入到当前最深层从左往右的位置,或者创建下一层
 • 6 大于父节点 5,需要调整位置
 • 交换 5 6
 • 等价数组为
  • [6, 1, 5]

08.优先队列-2.png

步骤3

 • 插入 2
  • 这一层满了,下一层最左边
 • 2 大于父节点 1,需要调整
 • 交换 2 1
 • 等价数组为
  • [6, 2, 5, 1]

08.优先队列-3.png

步骤4

 • 插入 7
 • 7 大于父节点 2,需要调整
 • 交换 7 2
  • 7 的父节点变为 6,还需要调整
  • 交换 7 6
 • 等价数组为
  • [7, 6, 5, 1, 2]

08.优先队列-4.png

步骤5

 • 插入 4,父节点为 5,无需调整
 • 等价数组为
  • [7, 6, 5, 1, 2, 4]

08.优先队列-5.png

步骤6

 • 插入 3,父节点为 5,无需调整
 • 等价数组为
  • [7, 6, 5, 1, 2, 4, 3]

08.优先队列-6.png

步骤7

 • 插入 8
  • 下一层
 • 大于父节点 1,交换
 • 大于父节点 6,交换
 • 大于父节点 7,交换
 • 等价数组为
  • [8, 7, 5, 6, 2, 4, 3, 1]

08.优先队列-7.png

3.1 基础数据结构

public struct SwiftPriorityQueue<Element> {
  private let _hasHigherPriority: (Element, Element) -> Bool
  private let _isEqual: (Element, Element) -> Bool

  private var _elements = [Element]()

  public init(hasHigherPriority: @escaping (Element, Element) -> Bool, isEqual: @escaping (Element, Element) -> Bool) {
    _hasHigherPriority = hasHigherPriority
    _isEqual = isEqual
  }

  public func peek() -> Element? {
    return _elements.first
  }
  
  public func array() -> [Element] {
    return _elements
  }

  public var isEmpty: Bool {
    return _elements.count == 0
  }
  
  public var count: Int {
    return _elements.count
  }
}

3.2 插入逻辑

// 插入
public mutating func enqueue(_ element: Element) {
  _elements.append(element)
  bubbleToHigherPriority(_elements.count - 1)
}

// 爬升
private mutating func bubbleToHigherPriority(_ initialUnbalancedIndex: Int) {
  precondition(initialUnbalancedIndex >= 0)
  precondition(initialUnbalancedIndex < _elements.count)

  var unbalancedIndex = initialUnbalancedIndex

  while unbalancedIndex > 0 {
    let parentIndex = (unbalancedIndex - 1) / 2
    guard _hasHigherPriority(_elements[unbalancedIndex], _elements[parentIndex]) else { break }
    _elements.swapAt(unbalancedIndex, parentIndex)
    unbalancedIndex = parentIndex
  }
}

四、 移除元素

我们还以上面完成的 优先队列 数据结构为例,继续对移除元素的操作进行研究。

 • 这里我们计划移除 5 元素(当前下表为A)
 • 现将其和尾部元素交换
 • 移除尾部元素
 • 检查 A 处元素是否需要爬升
   • 将其上浮
    • 此处 A 元素为 1,小于父节点 8,无需处理
 • 检查 A 处元素是否需要下沉
   • 将其下降
    • 此处 A 元素为 1,小于子节点,进行下沉处理

08.优先队列-8.png

4.1 移除与下沉逻辑实现

private mutating func removeAt(_ index: Int) {
  // 是否是最后一个元素
  let removingLast = index == _elements.count - 1
  if !removingLast {
    _elements.swapAt(index, _elements.count - 1)
  }

  _ = _elements.popLast()

  if !removingLast {
    // 检查并保持优先队列的元素
    bubbleToHigherPriority(index)
    bubbleToLowerPriority(index)
  }
}

private mutating func bubbleToLowerPriority(_ initialUnbalancedIndex: Int) {
  precondition(initialUnbalancedIndex >= 0)
  precondition(initialUnbalancedIndex < _elements.count)

  var unbalancedIndex = initialUnbalancedIndex
  while true {
    // 根据二叉树的结构,当前节点左叶子节点的下标为 unbalancedIndex * 2 + 1
    let leftChildIndex = unbalancedIndex * 2 + 1
    // 根据二叉树的结构,当前节点右叶子节点的的下标为 unbalancedIndex * 2 + 2
    let rightChildIndex = unbalancedIndex * 2 + 2

    var highestPriorityIndex = unbalancedIndex

    // 左叶子更高
    if leftChildIndex < _elements.count && _hasHigherPriority(_elements[leftChildIndex], _elements[highestPriorityIndex]) {
      highestPriorityIndex = leftChildIndex
    }

    // 右叶子更高
    if rightChildIndex < _elements.count && _hasHigherPriority(_elements[rightChildIndex], _elements[highestPriorityIndex]) {
      highestPriorityIndex = rightChildIndex
    }

    guard highestPriorityIndex != unbalancedIndex else { 
      break // 不用调整优先级
    }

    // 交换元素
    _elements.swapAt(highestPriorityIndex, unbalancedIndex)

    // 保存更高优先级的下标,继续进行对比
    unbalancedIndex = highestPriorityIndex
  }
}

五、 Swift 完整实现

下面的优先队列实现是参考 RxSwift 中的

public struct SwiftPriorityQueue<Element> {
  private let _hasHigherPriority: (Element, Element) -> Bool
  private let _isEqual: (Element, Element) -> Bool

  private var _elements = [Element]()

  public init(hasHigherPriority: @escaping (Element, Element) -> Bool, isEqual: @escaping (Element, Element) -> Bool) {
    _hasHigherPriority = hasHigherPriority
    _isEqual = isEqual
  }

  public mutating func enqueue(_ element: Element) {
    _elements.append(element)
    bubbleToHigherPriority(_elements.count - 1)
  }

  public func peek() -> Element? {
    return _elements.first
  }
  
  public func array() -> [Element] {
    return _elements
  }

  public var isEmpty: Bool {
    return _elements.count == 0
  }
  
  public var count: Int {
    return _elements.count
  }

  public mutating func dequeue() -> Element? {
    guard let front = peek() else {
      return nil
    }

    removeAt(0)

    return front
  }

  public mutating func remove(_ element: Element) {
    for i in 0 ..< _elements.count {
      if _isEqual(_elements[i], element) {
        removeAt(i)
        return
      }
    }
  }

  private mutating func removeAt(_ index: Int) {
    let removingLast = index == _elements.count - 1
    if !removingLast {
      _elements.swapAt(index, _elements.count - 1)
    }

    _ = _elements.popLast()

    if !removingLast {
      bubbleToHigherPriority(index)
      bubbleToLowerPriority(index)
    }
  }

  private mutating func bubbleToHigherPriority(_ initialUnbalancedIndex: Int) {
    precondition(initialUnbalancedIndex >= 0)
    precondition(initialUnbalancedIndex < _elements.count)

    var unbalancedIndex = initialUnbalancedIndex

    while unbalancedIndex > 0 {
      let parentIndex = (unbalancedIndex - 1) / 2
      guard _hasHigherPriority(_elements[unbalancedIndex], _elements[parentIndex]) else { break }
      _elements.swapAt(unbalancedIndex, parentIndex)
      unbalancedIndex = parentIndex
    }
  }

  private mutating func bubbleToLowerPriority(_ initialUnbalancedIndex: Int) {
    precondition(initialUnbalancedIndex >= 0)
    precondition(initialUnbalancedIndex < _elements.count)

    var unbalancedIndex = initialUnbalancedIndex
    while true {
      let leftChildIndex = unbalancedIndex * 2 + 1
      let rightChildIndex = unbalancedIndex * 2 + 2

      var highestPriorityIndex = unbalancedIndex

      if leftChildIndex < _elements.count && _hasHigherPriority(_elements[leftChildIndex], _elements[highestPriorityIndex]) {
        highestPriorityIndex = leftChildIndex
      }

      if rightChildIndex < _elements.count && _hasHigherPriority(_elements[rightChildIndex], _elements[highestPriorityIndex]) {
        highestPriorityIndex = rightChildIndex
      }

      guard highestPriorityIndex != unbalancedIndex else { break }
      _elements.swapAt(highestPriorityIndex, unbalancedIndex)

      unbalancedIndex = highestPriorityIndex
    }
  }
}

extension SwiftPriorityQueue : CustomDebugStringConvertible {
  public var debugDescription: String {
    return _elements.debugDescription
  }
}