Google Chrome 浏览器多开

·  阅读 297

作为一名程序员不免会需要用到多个浏览器对工程进行测试,然而同一个浏览器登录账号会使> 另一个账号挤下去。这样我们就需要下载多个浏览器来进行测试

  1. 复制一个桌面快捷方式右击属性 在这里插入图片描述 我的目标(T)的内容是"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

  2. 添加配置 原来的内容:"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" 添加的内容:--user-data-dir="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\0 ps: 注意我的目录C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application在原内容和要追加的内容中的目录是同一个根目录哦, 最后面的\0就是你自己想要创建的目录名字 拼接后的:"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --user-data-dir="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\0"

  3. 将新的分身设置以管理员方式运行 在这里插入图片描述

PS: 如需多个则修改配置中的文件名即可

例:

  1. "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --user-data-dir="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\1"
  2. "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --user-data-dir="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\2"
  3. "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --user-data-dir="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\3"
  4. "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --user-data-dir="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\34

配置多少个分身就需要复制多少个google的快捷方式

我们可以查看目录下的文件,这里我有四个google分身在这里插入图片描述

分类:
开发工具
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改