go设计模式之单例模式浅谈|GO主题月

·  阅读 201

概念

保证一个类仅有一个实例,并提供一个访问它的全局访问点。

实现

单例实现有两种方式,分别是饿汉模式和懒汉模式,下面分别说明:

1.饿汉模式

//这里single定义为私有,防止包外new创建
type single struct {}
var instance *single
instance = &single{}

func GetSingle() *single {
  return instance
}
复制代码

饿汉模式存在问题,实列instance压根没使用都会自动创建,这时懒汉模式就排上用场了

2.懒汉模式

1)非安全模式

//非安全模式
type single struct {}
var instance *single
func GetSingle() *single {
  if instance == nil {
    instance = &single{}
  }
  return instance
}
复制代码

懒汉模式只有通过第一次调用GetSingle时才会创建,但上面GetSingle在多线程环境下是不安全的,通过测试

type single struct {}
var instance *single
func GetSingle() *single {
  if instance == nil {
    fmt.Println("创建实列")
    instance = &single{}
  }
  return instance
}

//通过开启1000个协程,发现会打印出多个"创建实列"
for i := 0; i < 1000; i++{
  go GetSingle()
}
复制代码

通过测试,发现会打印出多个"创建实列",即实列被创建了多次,我们可以通过枷锁的方式,保证GetSingle每次只能被一个协程访问

2)安全模式

type single struct {}
var instance *single
var m sync.Mutex
func GetSingle() *single {
  if instance == nil {
    m.Lock() //加锁,防止多线程异常
    if instance == nil {
      instance = &single{}
    }
    m.Unlock()
  }
  return instance
}
复制代码

3)go专属单例实现

go语言有一个once.Do函数,保证函数只被执行一次,利用这一特性,来实现单例, once.Do是多协程安全的

type single struct {}
var instance *single
var once sync.Once
func GetSingle() *single {
  once.Do(func() {
    instance= &single{}
  })
  return instance
}
复制代码
分类:
后端
标签:
分类:
后端
标签: