SpringBoot中动态加载Jar/Class

·  阅读 396

项目需求: 外部传来一个Jar包或实现我们接口的class,我这边要负责对它进行调用.

思路:  把class看成只有一个class的jar包,判断这个jar包中有没有实现我们接口的入口类(对我来说是入口),有的话把它加载进来并且负责调用.

 具体实现    1.上传Jar包并负责记录路径(另一个模块的逻辑)

                   2.从文件服务器中读取Jar包(获取文件的方式)

                   3.遍历Jar包,判断它有没有入口类,有的话加载进来

                    (这一步就有点迷惑,判断它有没有实现入口类,首先就得把它加载进来,所以也可以说是 加载进来,判断有没有实现入口类,没有的话就卸载.....先加载把)

代码

          (具体实现后面再整理,先整理思路)

分类:
后端
标签:
分类:
后端
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改