jQuery 链式编程

·  阅读 110

链式编程的格式

链式编程就是不停的调用方法

 • 对象.方法().方法.方法().方法()...
 • 对象调用方法,如果返回值还是当前这个对象,那么就可以继续的调用方法

⚠️提示: 在jQuery中,一般情况,对象调用的方法,这个方法的意思是设置的意思,那么返回来的几乎都是当前的对象,就可以继续的链式编程了

<input type="button" value="按钮" id="btn">

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
 $("#btn").click(function () {
  // 获取按钮的value属性
  console.log($(this).val())
  $(this).val("一缕清风").css("backgroundColor", "red").css("width", "300px")
 })
</script>
复制代码

断链

对象调用方法之后,返回的已经不是当前的这个对象了,此时再调用方法,就出现了断链 .end() 是修复断链,恢复断链之前的状态

<ul>
 <li>1</li>
 <li>2</li>
 <li>3</li>
</ul>

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
 $("ul>li")
  .mouseenter(function () { //鼠标进入事件
   $(this).css("backgroundColor", "red").siblings("li").css("backgroundColor", "");
  })
  .mouseleave(function () { //鼠标离开事件
   $(this).parent().find("li").css("backgroundColor", "");
  })
  .click(function () { //点击事件
   $(this).prevAll("li").css("backgroundColor", "yellow").end().nextAll("li").css("backgroundColor", "blue")
  })
</script>
复制代码

链式编原理

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
 function Person(age) {
  this.age = age;
  this.sayHi = function (txt) {
   console.log(txt ? "您好啊:" + txt : "您好啊");
   return this;
  }

  this.eat = function () {
   console.log("中午就吃了一个馒头和咸菜");
   return this;
  };
 }

 var person = new Person(10);
 person.sayHi("一缕清风").eat().sayHi().eat().eat().sayHi()
</script>
复制代码
分类:
前端
标签:
分类:
前端
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改