LeetCode15. 三数之和|刷题打卡

·  阅读 227

一、题目描述

给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有和为 0 且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

示例 1:

输入:nums = [-1,0,1,2,-1,-4]
输出:[[-1,-1,2],[-1,0,1]]

复制代码

示例2:

输入:nums = []
输出:[]
复制代码

示例 3:

输入:nums = [0]
输出:[]
复制代码

提示:

 • 0 <= nums.length <= 3000
 • -10^5 <= nums[i] <= 10^5

二、思路分析

三数之和,看完题目先思考,千万不能萌生了要三层循环的想法。

我们可以把求和问题变成求差问题

固定其中一个数,在剩下的数中寻找是否有两个数和这个固定数相加是等于0的。

 • 先将数组排序(有序数组中可以利用双指针来缩小定位范围)
 • 再利用双指针来处理两数之和
 • 相加之和大于0,说明右侧的数偏大了,右指针左移
 • 相加之和小于0,说明左侧的数偏小了,左指针右移
 • 注意跳过重复元素

三、AC 代码

/**
 * @param {number[]} nums
 * @return {number[][]}
 */
const threeSum = function(nums) {
  // 用于存放结果数组
  let res = [] 
  // 给 nums 排序
  nums = nums.sort((a,b)=>{
    return a-b
  })
  // 缓存数组长度
  const len = nums.length
  // 注意我们遍历到倒数第三个数就足够了,因为左右指针会遍历后面两个数
  for(let i=0;i<len-2;i++) {
    // 左指针 j
    let j=i+1 
    // 右指针k
    let k=len-1  
    // 如果遇到重复的数字,则跳过
    if(i>0&&nums[i]===nums[i-1]) {
      continue
    }
    while(j<k) {
      // 三数之和小于0,左指针前进
      if(nums[i]+nums[j]+nums[k]<0){
        j++
        // 处理左指针元素重复的情况
        while(j<k&&nums[j]===nums[j-1]) {
          j++
        }
      } else if(nums[i]+nums[j]+nums[k]>0){
        // 三数之和大于0,右指针后退
        k--
        
        // 处理右指针元素重复的情况
        while(j<k&&nums[k]===nums[k+1]) {
          k--
        }
      } else {
        // 得到目标数字组合,推入结果数组
        res.push([nums[i],nums[j],nums[k]])
        
        // 左右指针一起前进
        j++ 
        k--
        
        // 若左指针元素重复,跳过
        while(j<k&&nums[j]===nums[j-1]) {
          j++
        } 
        
        // 若右指针元素重复,跳过
        while(j<k&&nums[k]===nums[k+1]) {
          k--
        }
      }
    }
  }
  
  // 返回结果数组
  return res
};
复制代码

四、总结

 • 三数之和,可以把求和问题变成求差问题——固定其中一个数,在剩下的数中寻找是否有两个数和等于这个固定数和目标数的差。
 • 有序数组中双指针根本能帮助我们缩小定位的范围。

本文正在参与「掘金 2021 春招闯关活动」, 点击查看 活动详情

分类:
前端
标签: