CS144学习(2)TCP协议实现

·  阅读 858

Lab1-4 分别是完成一个流重组器,TCP接收端,TCP发送端,TCP连接四个部分,将四个部分组合在一起就是一个完整的TCP端了。之后经过包装就可以进行TCP的接收和发送了。

代码全部在github上了。

Lab1 流重组器

这一个实验是要实现一个流重组器,传入数据的片段以及起始位置,之后对其进行重组,并尽快将以及重组完成的数据输出。

这里我使用的是红黑树来实现,也就是C++的std::set来实现。将未重组完成的碎片保存在红黑树中,当新碎片到达时就尽可能地将该碎片与已有的碎片进行合并,保证红黑树中没有重叠的碎片。

这一个实验的问题就是要考虑的情况有很多,当用lower_bound()找到插入位置后,要对前面和后面的碎片判断能否合并,合并的情况也有很多种,包括部分重叠、正好接上、完全覆盖等情况;而且一个新的碎片可能会一次覆盖掉很多碎片。这一部分代码我写的比较混乱,因为写完之后测试发现有情况没考虑到,然后就只能打补丁,于是就越来越混乱了。

而尽快输出这个条件还是很容易的,如果当前到达碎片能够直接输出的话,就再判断一下树中第一个碎片能否输出,因为前面保证了不会有重叠碎片,所以可以只对第一个碎片进行判断。

Lab2 TCP接收端

这个实验是基于上一个的流重组器来实现一个TCP接收端,这一个还是比较简单的。就是前面流重组器的一些BUG可能会在这个实验里面被检测到,要回去改代码。

首先是实现一个WrappingInt32,因为TCP的序号是32位的,并且是可能发生溢出的,而在流重组器里面使用的序列号是64位,因此需要实现函数来进行转换,将64位的相对序列号根据ISN转换成32位的绝对序列号。

#include "wrapping_integers.hh"

using namespace std;

WrappingInt32 wrap(uint64_t n, WrappingInt32 isn) {
  uint64_t res = isn.raw_value() + n;
  return WrappingInt32{static_cast<uint32_t>(res)};
}

uint64_t abs(uint64_t a, uint64_t b) {
  if (a > b) {
    return a - b;
  } else {
    return b - a;
  }
}

uint64_t unwrap(WrappingInt32 n, WrappingInt32 isn, uint64_t checkpoint) {
  uint64_t pre = checkpoint & 0xffffffff00000000;
  uint64_t num;
  if (n.raw_value() >= isn.raw_value()) {
    num = n.raw_value() - isn.raw_value();
  } else {
    num = 0x0000000100000000;
    num += n.raw_value();
    num -= isn.raw_value();
  }
  uint64_t a = pre + num;
  uint64_t b = a + 0x0000000100000000;
  uint64_t c = a - 0x0000000100000000;
  // b a c
  if (abs(a, checkpoint) < abs(b, checkpoint)) {
    if (abs(a, checkpoint) < abs(c, checkpoint)) {
      return a;
    } else {
      return c;
    }
  } else {
    return b;
  }
}

复制代码

最后就是对流重组器进行一下包装,计算出acknowindow_size提供给后面使用,处理一下SYN和FIN标记就行了。

#include "tcp_receiver.hh"

using namespace std;

void TCPReceiver::segment_received(const TCPSegment &seg) {
  if (!_isn.has_value()) {
    if (seg.header().syn) {
      _isn = seg.header().seqno + 1;
    } else {
      std::cerr << "Error: connection not build" << std::endl;
      return;
    }
  }

  bool eof = seg.header().fin;
  std::string&& payload = std::string(seg.payload().str());
  if (seg.header().seqno == _isn.value() - 1 && !seg.header().syn && _reassembler.expect() < 0x0000ffff) {
    // wrong packet seqno == isn
    return;
  }
  uint64_t index = unwrap(seg.header().seqno + (seg.header().syn ? 1 : 0), _isn.value(), _reassembler.expect());
  _reassembler.push_substring(payload, index, eof);
}

optional<WrappingInt32> TCPReceiver::ackno() const {
  if (_isn.has_value()) {
    return { wrap(_reassembler.expect(), _isn.value()) + (_reassembler.stream_out().input_ended() ? 1 : 0) };
  } else {
    return std::nullopt;
  }
}

size_t TCPReceiver::window_size() const {
  return _capacity - _reassembler.stream_out().buffer_size();
}

复制代码

Lab3 TCP发送端

在这个实验里面就要考虑到TCP的一些细节了,包括SYNFIN包的发送,ACK的处理,超时重传的实现了。

SYN包

之前我还在考虑客户端和服务端的SYN包应该是不同的,应该如何处理;而实际上两个包是相同的,都是携带SYN和初始序列号,不同的地方就是服务端的SYN要同时对客户端的SYN的包进行ACK。但ACK的处理是在TCP连接部分进行处理的,也就是说在TCP发送端里,只要发出一个SYN包就行了,剩下的不需要考虑。

而应该在什么时候发出SYN包呢,一开始我是在构造函数中就构造一个SYN包放到发送队列里面。这个做法在这个实验的测试里面是没有问题的,但是对于下一个实验就有问题了。因为服务端一开始是处于LISTEN状态,而这个状态下不应该有包被发出。因此,SYN包的发送应该放在fill_window()函数中,如果没有发送过SYN包,就先将SYN包发送出去。

对于一个最简单的SYN包,就只需要将SYN位置1,设置初始序列号seqno就行了。注意SYN是要占用一个序列号的。

FIN包

当发送流被用户程序结束后,就可以发送FIN包来关闭一个方向的连接了。这一个包的发送还是比较简单的,只要在fill_window中判断是否结束就行了。FIN包是可以和数据包一起发送的,在发送数据时发现流结束了,就将该数据包的FIN标志置1就行了。FIN也是要占用一个序列号的。当收到对方对FIN包的ACK后,就说明顺利关闭了。

ACK的处理

ACK数据会通过ack_received函数来通知发送端,当收到一个ACK后,就可以将发送窗口向右滑动,注意判断一下ACK是不是之前的ACK,避免窗口左移。最后将所有被ACK了的包从等待确认的队列中移除就行了。

重传

在这个实验里面只要求实现的是超时重传机制,但我也加入了快速重传机制。理论上当一个包超时之后就要对其进行重传,也就是每个包都要有定时器来负责重传,而这样的代价是很高的。因此,实现中是对每个TCP连接设置一个定时器,当时间超过RTO后进行重传,定时器的规则如下:

 • 当发送一个包并且定时器为关闭状态:打开定时器
 • 当发送一个包并且定时器为打开状态:不做任何修改
 • 当收到一个ACK并且所有包都被ACK了:关闭定时器
 • 当收到一个ACK并且仍有包未被ACK:重开定时器

超时重传使用的是指数退避算法,当进行了一次超时重传后,下一次超时的时间就会翻倍,也就是1RTO,2RTO,4RTO,8RTO…

当定时器超时后,就需要对包进行重传,在本实验里面只要重传第一个包就行了。这种方法的缺点就是后面丢失的包也要等到第一个被ACK了才能重发,时间会比较长。另一种选择是重传所有包,而这种的缺点就是会加大网络负担。因此,为了解决这种问题,就引入了其他的机制。

快速重传

快速重传是指当收到三个重复ACK(不包括第一次ACK)的时候,就立即进行重传,这种方法是数据驱动而不是时间驱动,可以避免超时重传的速度较慢的问题。而这仍然存在是重传一个还是所有的问题。

SACK

SACK也就是选择重传机制,接收端通过SACK来确认已收到的片段,从而对重传算法进行优化,可以不用对所有包进行重传。

而SACK存在接收方Reneging的问题,即接收方有权把已经SACK的数据给丢弃。这种丢弃是不被鼓励但还是可能发生的。因此,发送方不能完全依赖SACK,还是要依赖ACK,并维护定时器,如果后续的ACK没有增长,那么还是要对已经SACK的数据进行重传。同时,接收端也永远不能把SACK的包标记为ACK。

#include "tcp_sender.hh"
#include "tcp_config.hh"

#include <random>
#include <cassert>

using namespace std;

TCPSender::TCPSender(const size_t capacity, const uint16_t retx_timeout, const std::optional<WrappingInt32> fixed_isn)
  : _isn(fixed_isn.value_or(WrappingInt32{random_device()()}))
  , _initial_retransmission_timeout{retx_timeout}
  , _stream(capacity) { }

uint64_t TCPSender::bytes_in_flight() const {
  return _next_seqno - _expect_ack;
}

void TCPSender::fill_window() {
  if (!_syn_sent) {
    TCPSegment seg;
    seg.header().syn = true;
    seg.header().seqno = wrap(0, _isn);
    _segments_out.push(seg);
    _seg_not_ack.push(seg);
    _next_seqno = 1;
    _retrans_timer = _tick + _initial_retransmission_timeout;
    _syn_sent = true;
  }
  uint64_t remain = _window_size - bytes_in_flight();
  bool send = false;
  if (_expect_ack != 0) {
    // SYN received
    while (remain > 0 && _stream.buffer_size() > 0) {
      // send segment
      uint64_t send_bytes = min(remain, TCPConfig::MAX_PAYLOAD_SIZE);
      string payload = _stream.read(send_bytes);
      TCPSegment seg;
      seg.header().seqno = wrap(_next_seqno, _isn);
      seg.payload() = move(payload);
      _next_seqno += seg.length_in_sequence_space();
      remain = _window_size - bytes_in_flight();
      if (_stream.eof() && remain > 0 && !_fin_sent) {
        seg.header().fin = true;
        _next_seqno += 1;
        _fin_sent = true;
      }
      _segments_out.push(seg);
      _seg_not_ack.push(seg);
      send = true;
    }
  }
  if (_stream.eof() && remain > 0 && !_fin_sent) {
    // send FIN
    TCPSegment seg;
    seg.header().fin = true;
    seg.header().seqno = wrap(_next_seqno, _isn);
    _segments_out.push(seg);
    _seg_not_ack.push(seg);
    _next_seqno += 1;
    _fin_sent = true;
    send = true;
  }

  if (send && _retrans_timer == 0) {
    // open timer
    _retrans_timer = _tick + _initial_retransmission_timeout;
    _consecutive_retransmissions = 0;
    _rto_back_off = 0;
  }
}

void TCPSender::ack_received(const WrappingInt32 ackno, const uint16_t window_size) {
  _window_size = window_size;
  _do_back_off = 1;
  if (_window_size == 0) {
    _window_size = 1;
    _do_back_off = 0;
  }
  uint64_t ack = unwrap(ackno, _isn, _expect_ack);
  if (ack <= _next_seqno && ack > _expect_ack) {
    if (ack == _expect_ack) {
      _same_ack++;
    } else {
      _same_ack = 0;
    }
    _expect_ack = ack;
    if (bytes_in_flight() == 0) {
      // close timer
      _retrans_timer = 0;
      _consecutive_retransmissions = 0;
      _rto_back_off = 0;
    } else {
      // reopen timer
      _retrans_timer = _tick + _initial_retransmission_timeout;
      _consecutive_retransmissions = 0;
      _rto_back_off = 0;
    }
  }

  // remove all acked packets
  while (!_seg_not_ack.empty()) {
    TCPSegment seg = _seg_not_ack.front();
    if (seg.length_in_sequence_space() + unwrap(seg.header().seqno, _isn, _expect_ack) <= _expect_ack) {
      _seg_not_ack.pop();
    } else {
      break;
    }
  }

  // faster retransmit
  if (_same_ack == 3 && !_seg_not_ack.empty()) {
    // cout << "!! FASTER RETRANSMIT" << endl;
    _same_ack = 0;
    TCPSegment seg = _seg_not_ack.front();
    _segments_out.push(seg);
    _consecutive_retransmissions += 1;
    _rto_back_off += _do_back_off;
    _retrans_timer += _initial_retransmission_timeout << _rto_back_off;
  }
}

void TCPSender::tick(const size_t ms_since_last_tick) {
  _tick += ms_since_last_tick;
  
  if (!_seg_not_ack.empty() && _tick >= _retrans_timer) {
    // retransmit the first packet
    // cout << "retransmit" << endl;
    TCPSegment seg = _seg_not_ack.front();
    _segments_out.push(seg);
    _consecutive_retransmissions += 1;
    _rto_back_off += _do_back_off;
    _retrans_timer = _tick + (_initial_retransmission_timeout << _rto_back_off);
  }
}

unsigned int TCPSender::consecutive_retransmissions() const { return _consecutive_retransmissions; }

void TCPSender::send_empty_segment() {
  TCPSegment seg;
  seg.header().seqno = wrap(_next_seqno, _isn);
  _segments_out.push(seg);
}
复制代码

Lab4 TCP连接

这个实验就是将之前的发送端和接收端组合起来,成为一个完整的TCP peer。

主要的工作就是将发送的数据从发送端的队列中取出,再放到发送队列中去;发送ack包进行确认;对RST进行处理;对连接的关闭和TIME_WAIT状态进行处理。

当调用connect函数时,就可以调用fill_window生成SYN包,然后发送出去。

当收到一个包之后,就将对于信息交给发送端和接收端进行处理,然后进行ACK,当发送队列有包时直接附带ACK就行了,如果没有就要生成一个空包进行ACK,注意当接收的包只是一个ACK包而没有任何数据的话就不要进行ACK。当接收端收到所有数据以及FIN包之后就会关闭接收端的输入流。

当连接的输入流关闭,就可以调用发送端的end_inputfill_window来生成FIN包并发送。

连接的关闭

TCP连接的关闭分为两种情况,主动关闭和被动关闭。

当发送流先结束时,就要进行主动关闭,发送FIN进入FIN_WAIT_1状态,收到ACK后进入FIN_WAIT_2状态,当收到对方的FIN包并进行ACK之后,就进入TIME_WAIT状态,在TIME_WAIT状态下要等待2MSL(Linux中一般为60s)才能释放连接。

TIME_WAIT状态的目的就是保证最后一个ACK包被对方接收到,因为不会对ACK进行ACK,就只能使用这种方式。如果ACK没有被对方接收到,那么对方就会重发FIN包,这时候就可以再次进行ACK。如果直接释放而不进行TIME_WAIT的话,那么下一个使用该端口的连接就可能会收到上一个连接重传的FIN包,从而导致混乱。

当对方先关闭时就是被动关闭,当收到FIN并ACK后,就进入CLOSE_WAIT状态。等到发送流结束后,发送FIN进入LAST-ACK状态,收到对方ACK后就可以关闭连接了,当被动关闭时,就不需要TIME_WAIT了。

#include "tcp_connection.hh"

#include <iostream>

using namespace std;

void TCPConnection::send_all_segments() {
  if (_closed) return;
  while (!_sender.segments_out().empty()) {
    TCPSegment& seg = _sender.segments_out().front();
    if (_receiver.ackno().has_value()) {
      seg.header().ack = true;
      seg.header().ackno = _receiver.ackno().value();
    }
    size_t max_win = numeric_limits<uint16_t>().max();
    seg.header().win = min(_receiver.window_size(), max_win);
    _segments_out.push(seg);
    _sender.segments_out().pop();
  }

  if (_sender.stream_in().eof() && _sender.bytes_in_flight() == 0 && _receiver.stream_out().input_ended()) {
    if (_linger_after_streams_finish) {
      _time_wait = true;
    }
  }
}

size_t TCPConnection::remaining_outbound_capacity() const {
  return _sender.stream_in().remaining_capacity();
}

size_t TCPConnection::bytes_in_flight() const {
  return _sender.bytes_in_flight();
}

size_t TCPConnection::unassembled_bytes() const {
  return _receiver.unassembled_bytes();
}

size_t TCPConnection::time_since_last_segment_received() const {
  return _ticks - _last_ack_time;
}

void TCPConnection::segment_received(const TCPSegment &seg) {
  if (!_syn_sent && !seg.header().syn) return;
  if (seg.header().rst) {
    // reset connection
    _sender.stream_in().set_error();
    _receiver.stream_out().set_error();
    _linger_after_streams_finish = false;
  }

  _last_ack_time = _ticks;
  _receiver.segment_received(seg);
  _sender.ack_received(seg.header().ackno, seg.header().win);
  _sender.fill_window();
  _syn_sent = true;

  if (_receiver.stream_out().input_ended() && !_sender.stream_in().eof()) {
    // passive close
    _linger_after_streams_finish = false;
  }

  if (!_receiver.ackno().has_value()) {
    return; // no need for ack
  }
  if (_sender.segments_out().empty()) {
    // generate an empty segment to ack
    if (_receiver.stream_out().input_ended() && !seg.header().fin) {
      // no need to ack, server closed and seg not fin
    } else if (seg.length_in_sequence_space() == 0) {
      // no need to ack the empty-ack
    } else {
      _sender.send_empty_segment();
    }
  }
  // send with ack
  send_all_segments();
}

bool TCPConnection::active() const {
  if (_sender.stream_in().error() && _receiver.stream_out().error()) return false;
  return !(_sender.stream_in().eof() && _sender.bytes_in_flight() == 0 && _receiver.stream_out().input_ended()) || _time_wait;
}

size_t TCPConnection::write(const string &data) {
  size_t wrote = _sender.stream_in().write(data);
  _sender.fill_window();
  send_all_segments();
  return wrote;
}

void TCPConnection::tick(const size_t ms_since_last_tick) {
  _ticks += ms_since_last_tick;
  _sender.tick(ms_since_last_tick);

  if (_time_wait && _ticks >= _last_ack_time + _cfg.rt_timeout * 10) {
    // closed
    _time_wait = false;
    _closed = true;
  }

  if (_sender.consecutive_retransmissions() > _cfg.MAX_RETX_ATTEMPTS) {
    // RST
    _sender.stream_in().set_error();
    _receiver.stream_out().set_error();
    _linger_after_streams_finish = false;
    while (!_sender.segments_out().empty()) {
      // pop all segments
      _sender.segments_out().pop();
    }
    _sender.send_empty_segment();
    TCPSegment& seg = _sender.segments_out().front();
    seg.header().rst = true;
  }
  send_all_segments();
}

void TCPConnection::end_input_stream() {
  _sender.stream_in().end_input();
  _sender.fill_window();
  send_all_segments();
}

void TCPConnection::connect() {
  // send SYN
  if (!_syn_sent) {
    _sender.fill_window();
    _syn_sent = true;
    TCPSegment& seg = _sender.segments_out().front();
    size_t max_win = numeric_limits<uint16_t>().max();
    seg.header().win = min(_receiver.window_size(), max_win);
    _segments_out.push(seg);
    _sender.segments_out().pop();
  }
}

TCPConnection::~TCPConnection() {
  try {
    if (active()) {
      cerr << "Warning: Unclean shutdown of TCPConnection\n";
      _sender.stream_in().set_error();
      _receiver.stream_out().set_error();
      _linger_after_streams_finish = false;
      while (!_sender.segments_out().empty()) {
        // pop all segments
        _sender.segments_out().pop();
      }
      _sender.send_empty_segment();
      TCPSegment& seg = _sender.segments_out().front();
      seg.header().rst = true;
      send_all_segments();
    }
  } catch (const exception &e) {
    std::cerr << "Exception destructing TCP FSM: " << e.what() << std::endl;
  }
}
复制代码

测试

至此整个简单的TCP协议就实现完了,使用这个TCP协议修改Lab0中的webget,然后就可以对网站进行访问了。使用抓包软件就可以看到完整的连接建立、数据发送、连接关闭的过程了。但这里有一个问题不知道是为什么,使用webget访问cs144.keithw.orgbilibili.com都能正常访问,但是访问www.baidu.com的时候,就会丢失连接建立之后的一个包,抓包看根本没收到那个包(tcp previous segment not captured),不知道是我的代码有问题还是百度的服务器使用了什么特殊的策略。

分类:
阅读
标签: