Kotlin 函数调用优先级

·  阅读 292

优先级结论

调用对象 成员函数 > 调用对象 扩展函数 > 父类扩展函数;

测试用例

 1. 普通成员函数和扩展函数签名重复;成员函数 > 扩展函数
open class Parent {
  open fun log4j() {
    println("0000")
  }
}

fun Parent.log4j() {
  println("1111")
}

@Test
fun testFun() {
  Parent().log4j() // print: 0000
}
复制代码
 1. 子类成员函数和父类扩展函数签名重复;对象成员函数 > 对象扩展函数
open class Parent {

}

open class Child : Parent() {
  fun log4j() {
    println("2222")
  }
}

fun Parent.log4j() {
  println("1111")
}

@Test
fun testFun() {
  Child().log4j() // print: 2222
  (Child() as Parent).log4j() // print: 1111
}
复制代码
 1. 子类复写父类函数,并与扩展函数签名重复;成员函数 > 父类成员函数 > 扩展函数
open class Parent {
  open fun log4j() {
    println("0000")
  }
}

open class Child : Parent() {
  override fun log4j() {
    println("2222")
  }
}

fun Parent.log4j() {
  println("1111")
}

@Test
fun testFun() {
  Child().log4j() // print: 2222
  (Child() as Parent).log4j() // print: 2222
}
复制代码
 1. 子类扩展函数和父类扩展函数签名重复;匹配调用对象的扩展函数
open class Parent {}
open class Child {}

fun Parent.log4j() {
  println("1111")
}

fun Child.log4j() {
  println("4444")
}

@Test
fun testFun() {
  Child().log4j() // print: 4444
  Parent.log4j() // print: 1111
}
复制代码
分类:
Android
标签:
分类:
Android
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改