JavaScript 排序算法

·  阅读 63
const arr = [2,3,4,1,5,6];
复制代码

演示图的地址

冒泡排序

演示图

function bubbleSort(arr) {
 if (Array.isArray(arr)) {
  // 从小到大排
  for (var i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
   for (var j = 0; j < i; j++) {
    if (arr[j] > arr[j + 1]) {
     [arr[j], arr[j + 1]] = [arr[j + 1], arr[j]];
    }
   }
  }
  // 从大到小
  // for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  //  for (var j = i; j < arr.length; j++) {
  //   if (arr[j] < arr[j + 1]) {
  //    [arr[j], arr[j + 1]] = [arr[j + 1], arr[j]];
  //   }
  //  }
  // }
  return arr;
 }
}
复制代码

插入排序

演示图

function insertSort(arr) {
 if (Array.isArray(arr)) {
  for (var i = 1; i < arr.length; i++) {
   var preIndex = i - 1;
   var current = arr[i]
   while (preIndex >= 0 && arr[preIndex] > current) {
    arr[preIndex + 1] = arr[preIndex];
    preIndex--;
   }
   arr[preIndex + 1] = current;
  }
  return arr;
 }
}
复制代码

选择排序

演示图

function selectionSort(arr) {
 var len = arr.length;
 var minIndex, temp;
 for (var i = 0; i < len - 1; i++) {
  minIndex = i;
  for (var j = i + 1; j < len; j++) {
   if (arr[j] < arr[minIndex]) { //寻找最小的数
    minIndex = j; //将最小数的索引保存
   }
  }
  temp = arr[i];
  arr[i] = arr[minIndex];
  arr[minIndex] = temp;
 }
 return arr;
}
复制代码

快速排序

详细讲解地址

演示图

第一种方式(效率高)

function quickSort(arr, begin, end) {
 //递归出口
 if (begin >= end)
  return;
 var l = begin; // 左指针
 var r = end; //右指针
 var temp = arr[begin]; //基准数,这里取数组第一个数
 //左右指针相遇的时候退出扫描循环
 while (l !== r) {
  //右指针从右向左扫描,碰到第一个小于基准数的时候停住
  while (l < r && arr[r] >= temp)
   r--;
  //左指针从左向右扫描,碰到第一个大于基准数的时候停住
  while (l < r && arr[l] <= temp)
   l++;
  //交换左右指针所停位置的数
  [arr[l], arr[r]] = [arr[r], arr[l]];
 }
 //最后交换基准数与指针相遇位置的数
 [arr[begin], arr[l]] = [arr[l], arr[begin]];
 //递归处理左右数组
 quickSort(arr, begin, l - 1);
 quickSort(arr, l + 1, end);
 return arr
}
复制代码

第二种方式(效率低)

function quickSort(arr) {
 if (arr.length <= 1) {
  return arr;
 }
 var pivotIndex = Math.floor(arr.length / 2);
 var pivot = arr.splice(pivotIndex, 1)[0];
 var left = [];
 var right = [];
 for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] < pivot) {
   left.push(arr[i]);
  } else {
   right.push(arr[i]);
  }
 }
 return quickSort(left).concat([pivot], quickSort(right));
};
复制代码
分类:
前端
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改