《前端那些事》从0到1开发动态表单

·  阅读 11787

树酱希望将前端的乐趣带给大家 本文已收录 github.com/littleTreem… 喜欢就star✨

前沿:中后台应用中表单需求颇多,左手一个表单,右手又是一个表单,无穷无尽,如果用模版一个个来写,不单写起来费时费力,而且看起来也是天花乱坠,于是这个时候你会去设想,那有没有什么方式可以去替换琐碎的手写表单模版的方式呢?让表单是“配出来”的,而不是撸出来的,让你轻松解决 form 表单,也不再为表单而烦恼。答案就是:动态表单

1.传统表单模版

一个表单需要什么?无疑是包含了form数据的收集、验证及提交等等功能,让我们看看下面这个基于iview组件库的form表单

这个简单的表单,如果我们用手写模版的方式撸出来,模版部分就是如下所示👇

数据初始化定义和验证提交逻辑如下

以上就完成一个具备数据收集、验证、提交、重制的表单,但是相对应问题也来了,这里用模板并不是最好的选择,代码过于冗长,也存在重复代码,如果我的项目中十几个表单甚至更多,我岂不是都要去写怎么多代码去维护这类表单,会不会显得太冗余,接下来进入我们今天的主角:动态表单,让我们看看怎么让他“动”💃起来

2 动态表单

2.1 我所期望的表单

我期望的表单是可以配出来的,通过JSON来动态渲染生成相应的表单,表单中涉及的组件(比如Input、Select)可以通过获取JSON的配置所需的去渲染,上一小节提到的模版渲染显然就不适用这次场景了,虽然vue官方推荐在绝大多数情况下使用模板来创建你的temlate,但是一些场景还是需要用到渲染函数render 官方文档点我👈

2.2 关于渲染函数

我们先看看这个例子,Vue.js 的 mount 函数,将h()生成的VNode节点函数,渲染成真实 DOM 节点,并挂载到根节点上

这个h()函数本质上是createElement 函数,这个函数的作用就是生成一个 VNode节点(虚拟节点),它不是一个实际的 DOM 元素。叫createNodeDescription(创建节点描述),我们是通过它所包含的信息会来告诉 Vue 页面上需要渲染什么样的节点,再通过diff算法可以追踪dom的变化

拓展:你可能会好奇为啥是叫h()函数,而不是createElement()的简称c()

h出自hyperscript首字母,最原始的定义是“Create HyperText with JavaScript”,而HyperText则是出自我们熟悉的则HTML 是 hyper-text markup language 的缩写(超文本标记语言),所以可以理解为Hyperscript是指生成HTML的 script 脚本

createElment函数接受三个参数,分别是:

 • 参数一:标签名、组件的选项对象、函数等等(必选);
 • 参数二:设置这个对象的样式、属性、传的组件的参数、绑定事件等(可选);
 • 参数三:该节点下的其他节点,即子级虚拟节点,可以是字符串形式或数组形式,也需要使用createElement构建。

下面用一个简单例子说明渲染函数的使用👇

上面例子的模版渲染和渲染函数渲染的结果是一样的,当然模板本质上也是通过 Compile 编译 得到 渲染函数render(),所以说其实渲染函数更高效,更快,减少了编译的时间,关于编译可以看这篇vue 编译过程,由templete编译成render函数

渲染函数render与模板template的区别

 • render(高)的性能要比tempate(低)要高。
 • template简单,可以直观看出内容想要表述的含义,但是不够灵活而;render渲染函数则是通过createElement的方式创建VNode,适合开发复发性强的组件。

扯完渲染函数,接下来介绍下动态表单的思路

3 动态表单的实现

这里使用的是iview组件库的基础上实现的动态表单,创建的组件都是基于iview来实现的,下面是具体的流程图

3.1配置表单配置内容

我用第一节的例子来配置一个JSON格式的表单配置(因为配置文件过长,改用文字)

const formOption = {
 ref: 'formValidate',
 style: { //表单样式,非必须
  width: '300px',
  margin: 'auto',
 }, 
 className: 'form',
 formProps: { //非必须
  'label-width': 80,
 },
 formData: {//所要监听的表单字段数据,必须
   name: '',
   city: '',
   sex: 'male',
 },
 formItem: [ //iview form表单的每个formItem,必须
  {
   type: 'input',
   label: '名称', //对应formItem的label
   key: 'name', //key对应formData中的字段
   props: {
    placeholder: '请输入名称',
   },
   rules: { //表单检测规则,非必须
    required: true,
    message: '请填写名称',
    trigger: 'blur',
   },
  },
  {
   type: 'select',
   label: '城市', //对应formItem的label
   key: 'city', //key对应formData中的字段
   props: {
    placeholder: '请输入名称',
   },
   children: [{ label: 'xml', value: '1' },
    { label: 'json', value: '2' },
    { label: 'hl7', value: '3' }
   ],
   rules: { //表单检测规则,非必须
    required: true,
    message: '请选择城市',
    trigger: 'blur',
   },
  }, 
  {
   type: 'radioGroup',
   key: 'type',
   label: 'sex',
   children: [
    {
     text: 'female',
     label: 'female',
    },
    {
     text: 'male',
     label: 'male',
    },
   ],
   events: {
    'on-change': (vm, value) => {
     vm.$emit('on-change', value);
    },
   },
  }
 ],
 events: events('formValidate'),//表单按钮组                    
}
复制代码

还有相应的事件按钮统一在events中处理(可复用)

3.2 render函数渲染组件

第一节例子涉及到表单组件分别是Input、Select、radioGroup、formItem。分别是定义它们的render函数

 • 暴露不同组件渲染的api
 • Input组件渲染函数

集合iview组件库Input的API,包括props属性、events事件、slot插槽、methods方法等来定义渲染函数,具体实现如下图所示

function generateInputComponent(h, formData = {}, obj, vm) {
  const key = obj.key? obj.key : ''
  let children = []

  if (obj.children) { //input有子集,走这里
    children = obj.children.map(item => {
      let component
      if (item.type == 'span') { //复合型输入框情况                    
        component = h('span', {
          slot: item.slot
        }, [item.text])     
      } else {
        let func = componentObj[item.type]
        component = func? func.call(vm, h, formData, item, vm) : null
      }
      return component
    })
  }

  return h('Input', {
    props: {
      value: key? formData[key] : '',
      ...obj.props
    },
    style: obj.style,
    on: {
      ...translateEvents(obj.events, vm), //时间绑定
      input(val) {
        if (key) {
          formData[key] = val
        }
      }
    },
    slot: obj.slot                                 
  }, children)
}
 //事件bind
function translateEvents(events = {}, vm, formData = {}) {
  const result = {}
  for (let event in events) {
    result[event] = events[event].bind(vm, vm, formData);
  }

  return result 
}         
复制代码
 • Select 组件渲染函数
function generateSelectComponent(h, formData = {}, obj, vm) {
  const key = obj.key? obj.key : ''

  let components = []

  if (obj.children) {
    components = obj.children.map(item => {
      if (item.type == 'optionGroup') {
        return h('OptionGroup', {
          props: item.props? item.props : item
        }, item.children.map(child => {
          return h('Option', {
            props: child.props? child.props : child
          })
        }))
      } else {
        return h('Option', {
          props: item.props? item.props : item
        })
      }
    })
  }

  return h('Select', {
    props: {
      value: formData[key],
      ...obj.props
    },
    style: obj.style,
    on: {
      ...translateEvents(obj.events, vm),
      input(val) {
        if (key) {
          formData[key] = val
        }
      }
    },
    slot: obj.slot
  }, components)
}
复制代码

这里只是展示部分组件的实现方式,主要目的是梳理开发及应用的流程思路

 • events 按钮生成
function generateEventsComponent(h, formData = {}, obj, vm) {
  const components = [];
  if(obj.submit) {
    const submit = h('Button', {
      props: obj.submit.props,
      style: obj.submit.style,
      class: obj.submit.className,
      on: {
        click() {
          //提交前校验
          vm.$refs[obj.ref].validate((valid) => {
            if (valid) {
              obj.submit.success.call(vm, formData, vm)
            } else {
              obj.submit.fail.call(vm, formData, vm)
            }
          })
        }
      }
    }, [obj.submit.text])

    components.push(submit)
  }
  if (obj.reset) {
    const reset = h('Button', {
      props: obj.reset.props,
      style: {
        ...obj.reset.style,
      },
      class: obj.reset.className,
      on: {
        click() {
          vm.$refs[obj.ref].resetFields() //重置表单
          obj.reset.success.call(vm, formData, vm); 
        }
      }
    }, [obj.reset.text])

    components.push(reset)
  }

  return h('div',{
    class: 'vue-events',
    style: {
      ...obj.style
    }
  }, components)
}
复制代码
 • formBuild动态表单组件的定义

实现好组件的动态生成逻辑,这个时候需要一个入口(formBuild.js),就是根据配置去映射相应的组件并生成合并,组合成为最终要的表单

// form-build.js
import componentObj from './utils'

export default {
  props: {
    options: {
      type: Object,
      required: true
    },
  },
  render(h) {
    const options = this.options
    const formData = options.formData
    
    if (!options.formItem) {
      return h('div')
    }

    const components = options.formItem.map(item => {
      let func = componentObj[item.type]
      let subComponent = func? func.call(this, h, formData, item, this) : null
      let component = componentObj.formItem(h, item, subComponent, formData)
      return componentObj.col(h, item, component)
    })

    const childComp = [];

    const fromComp = h('Form', {
        ref: options.ref,
        style: options.style ? options.style : '',
        props: {
          model: formData,
          ...options.formProps
        },
        class: 'vue-generate-form'
      }, [
        h('Row', {
          props: options.rowProps
        }, components)
      ]);
    
    childComp.push(fromComp);

    if (options.events) {
      const eventComo = componentObj.events(h, formData, obj.events , vm)             
     childComp.push(eventComp)
    }
    return h('div', [childComp]);
  }
}
复制代码

还需要定义vue的插件安装

2.3 如何使用

 • 注意事项
 1. 某些组件(例如 button) iview 并没有提供类似于 on-click 这样的事件。可以使用 DOM 元素原生事件代替,例如 click
 2. 所有表单数据都要在formData里定义

4.总结

以上就可以通过render渲染函数来完成动态表单工具的实现,本文主要是通过一种思路去介绍整个开发,动态表单有多种实现方式,当然你可能也有疑惑

 • 如何支持多种UI组件库的动态表单配置?

你可以参考下开源的form-create(支持3种 UI 框架:Iview、ElementUI、Ant-design-vue)是如何实现的 form-create工具库

 • 如何开发在线编辑配置的动态表单工具?

可视化表单设计工具也很香,有兴趣的童鞋可以了解 vue-ele-form-generator

文章思路来源:vue-form-make

往期文章

分类:
前端
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改