JavaScript系列: 手撕JS中的深浅拷贝

·  阅读 6549

本文介绍简单一下深浅拷贝手写版,重点解决深拷贝的循环引用和及函数引用相同问题, 会的大佬请绕过

一、数据类型

1、基本数据类型

Number、String、Boolean、Null、undefined、Symbol、Bigint

Bigint 是最近新引入的基本数据类型

2、引用数据类型

Object、Array、Function等

数据类型不是本文重点, 重点是实现深浅拷贝

下面是要copy的对象, 之后的代码都会直接使用$obj, 之后不会再次声明
复制代码
var $obj = {
  func: function () {
    console.log('this is function')
  },
  date: new Date(),	
  symbol: Symbol(),
  a: null,
  b: undefined,
  c: {
    a: 1
  },
  e: new RegExp('regexp'),
  f: new Error('error')
}

$obj.c.d = $obj
复制代码

二、 浅拷贝

1、什么是浅拷贝

一句话可以说就是:对对象而言,它的第一层属性值如果是基本数据类型则完全拷贝一份数据,如果是引用类型就拷贝内存地址。确实拷贝的很浅[偷笑]

2、实现

Object.assign()

let obj1 = {
  name: 'yang',
  res: {
    value: 123
  }
}

let obj2 = Object.assign({}, obj1)
obj2.res.value = 456
console.log(obj2) // {name: "yang", res: {value: 456}}
console.log(obj1) // {name: "yang", res: {value: 456}}
obj2.name = 'haha'
console.log(obj2) // {name: "haha", res: {value: 456}}
console.log(obj1) // {name: "yang", res: {value: 456}}
复制代码

展开语法 Spread

let obj1 = {
  name: 'yang',
  res: {
    value: 123
  }
}

let {...obj2} = obj1
obj2.res.value = 456
console.log(obj2) // {name: "yang", res: {value: 456}}
console.log(obj1) // {name: "yang", res: {value: 456}}
obj2.name = 'haha'
console.log(obj2) // {name: "haha", res: {value: 456}}
console.log(obj1) // {name: "yang", res: {value: 456}}
复制代码

Array.prototype.slice

 const arr1 = [
   'yang',
   {
     value: 123
   }
 ];
 
 const arr2 = arr1.slice(0);
 arr2[1].value = 456;
 console.log(arr2); // ["yang", {value: 456}]
 console.log(arr1); // ["yang", {value: 456}]
 arr2[0] = 'haha';
 console.log(arr2); // ["haha", {value: 456}]
 console.log(arr1); // ["yang", {value: 456}]
复制代码

Array.prototype.concat

 const arr1 = [
   'yang',
   {
     value: 123
   }
 ];
 
 const arr2 = [].concat(arr1);
 arr2[1].value = 456;
 console.log(arr2); // ["yang", {value: 456}]
 console.log(arr1); // ["yang", {value: 456}]
 arr2[0] = 'haha';
 console.log(arr2); // ["haha", {value: 456}]
 console.log(arr1); // ["yang", {value: 456}]
复制代码
实际上对于数组来说, 只要不修改原数组, 重新返回一个新数组就可以实现浅拷贝,比如说map、filter、reduce等方法
复制代码

三、深拷贝

1、什么是深拷贝

深拷贝就是不管是基本数据类型还是引用数据类型都重新拷贝一份, 不存在共用数据的现象

2、实现

暴力版本 JSON.parse(JSON.stringify(object))

let obj = JSON.parse(JSON.stringify($obj))
console.log(obj) 			// 不能解决循环引用
/*
	VM348:1 Uncaught TypeError: Converting circular structure to JSON
  at JSON.stringify (<anonymous>)
  at <anonymous>:1:17
*/
delete $obj.c.d
let obj = JSON.parse(JSON.stringify($obj))
console.log(obj) 			// 丢失了大部分属性
/*
	{
    a: null
    c: {a: 1}
    date: "2020-04-05T09:51:32.610Z"
    e: {}
    f: {}
 }
*/
复制代码

存在的问题:

1、会忽略 undefined

2、会忽略 symbol

3、不能序列化函数

4、不能解决循环引用的对象

5、不能正确处理new Date()

6、不能处理正则

7、不能处理new Error()

第一版 基础版本

递归遍历对象属性

function deepCopy (obj) {
  if (obj === null || typeof obj !== 'object') {
    return obj
  }
  
  let copy = Array.isArray(obj) ? [] : {}
  Object.keys(obj).forEach(v => {
    copy[key] = deepCopy(obj[key])
  })

  return copy
}

deepCopy($obj)
/*
VM601:23 Uncaught RangeError: Maximum call stack size exceeded
  at <anonymous>:23:30
  at Array.forEach (<anonymous>)
  at deepCopy (<anonymous>:23:22)
*/
delete $obj.c.d
deepCopy($obj)
/*
{
  a: null
  b: undefined
  c: {a: 1}
  date: {}
  e: {}
  f: {}
  func: ƒ ()
  symbol: Symbol()
}
*/
复制代码

存在的问题是:

1、不能解决循环引用的对象

2、不能正确处理new Date()

3、不能处理正则

4、不能处理new Error()

第二版 解决循环引用

先解决解决循环遍历问题, 解决办法是将对象,对象属性存储在数组中查看下次遍历时有无已经遍历过的对象,有则直接返回, 否则继续遍历

function deepCopy (obj, cache = []) {
  if (obj === null || typeof obj !== 'object') {
    return obj
  }

  const item = cache.filter(item => item.original === obj)[0]
  if (item) return item.copy
  
  let copy = Array.isArray(obj) ? [] : {}
  cache.push({
    original: obj,
    copy
  })

  Object.keys(obj).forEach(key => {
    copy[key] = deepCopy(obj[key], cache)
  })

  return copy
}
deepCopy($obj)
/*
{
  a: null
  b: undefined
  c: {a: 1, d: {…}}
  date: {}
  e: {}
  f: {}
  func: ƒ ()
  symbol: Symbol()
}

复制代码

完美解决了循环引用问题, 但是仍然存在几个小问题,都属于同一类问题

第三版 解决特殊值

对于最终的几个对象的处理,可以判断类型, 重新new一个返回就可以了

function deepCopy (obj, cache = []) {
  if (obj === null || typeof obj !== 'object') {
    return obj
  }
  
  if (Object.prototype.toString.call(obj) === '[object Date]') return new Date(obj)
  if (Object.prototype.toString.call(obj) === '[object RegExp]') return new RegExp(obj)
  if (Object.prototype.toString.call(obj) === '[object Error]') return new Error(obj)
  
  const item = cache.filter(item => item.original === obj)[0]
  if (item) return item.copy
  
  let copy = Array.isArray(obj) ? [] : {}
  cache.push({
    original: obj,
    copy
  })

  Object.keys(obj).forEach(key => {
    copy[key] = deepCopy(obj[key], cache)
  })

  return copy
}
deepCopy($obj)
/*
{
  a: null
  b: undefined
  c: {a: 1, d: {…}}
  date: Fri Apr 10 2020 20:06:08 GMT+0800 (中国标准时间) {}
  e: /regexp/
  f: Error: Error: error at deepCopy (<anonymous>:8:74) at <anonymous>:19:21 at Array.forEach (<anonymous>) at deepCopy (<anonymous>:18:22) at <anonymous>:24:1
  func: ƒ ()
  symbol: Symbol()
}
*/
复制代码
除此之外Promise、Set、Map、WeakSet、WeakMap也可以用相同的办法处理
复制代码

第四版 解决函数引用相同

到这里基本功能似乎已经实现, 但是还存在一个问题, 就是函数引用了同一个内存地址, 对于这个问题网上大部分都是直接返回或者返回为对象, 包括lodash也是这么处理的

 const isFunc = typeof value == 'function'
 if (isFunc || !cloneableTags[tag]) {
    return object ? value : {}
 }
复制代码

那么如何结局这个问题就需要用eval函数, 虽说这个函数已经不推荐使用, 但是它还是能解决问题的。 函数这里分两种: 普通函数箭头函数, 区分这两者只需要看有无prototype, 有prototype属性就属于普通函数, 没有就是箭头函数。

普通函数属于函数声明, 不能直接使用eval, 需要用小括号包起来形成函数表达式, 而箭头函数本身就是函数表达式

// lmran
function copyFunction(func) {
	let fnStr = func.toString()
	return func.prototype ? eval(`(${fnStr})`) : eval(fnStr)
}

function deepCopy (obj, cache = []) {
  if (typeof obj === 'function') {
    return copyFunction(obj)
  }
  if (obj === null || typeof obj !== 'object') {
    return obj
  }

  if (Object.prototype.toString.call(obj) === '[object Date]') return new Date(obj)
  if (Object.prototype.toString.call(obj) === '[object RegExp]') return new RegExp(obj)
  if (Object.prototype.toString.call(obj) === '[object Error]') return new Error(obj)
  
  const item = cache.filter(item => item.original === obj)[0]
  if (item) return item.copy
  
  let copy = Array.isArray(obj) ? [] : {}
  cache.push({
    original: obj,
    copy
  })

  Object.keys(obj).forEach(key => {
    copy[key] = deepCopy(obj[key], cache)
  })

  return copy
}
deepCopy($obj).func === $obj.func // false
复制代码

总结

至此, 深浅拷贝已全部实现,但学无止境,我们还可以考虑使用 Proxy提升来深拷贝性能,通过拦截 setget 实现,当然 Object.defineProperty() 也可以。感兴趣的同学可以查看这文章,文章介绍的很详细头条面试官:你知道如何实现高性能版本的深拷贝嘛?

解疑

针对@Brota掘友提出的对于函数引用相同的问题, 文中现已修复, 但如果函数是内置函数代码仍有问题, 现给出解决办法, 如果函数是内置函数直接返回。但是又绕回到了函数引用相同, 内置函数本身就存在一份,所以引用地址相同也就没什么问题

function copyFunction(func) {
	let fnStr = func.toString()
	if (fnStr === `function ${func.name}() { [native code] }`) {
		return func
	}
	return func.prototype ? eval(`(${fnStr})`) : eval(fnStr)
}
复制代码
目前还未实现的功能:闭包的处理, 暂未找到处理办法,有知道的可以在下面留言评论
复制代码

文章中有什么问题, 欢迎大家积极指出, 不胜感激!!! 也可以关注我的微信公众号

wx.png

参考

分类:
前端
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改