typescript忽略类型检查

·  阅读 10621

单行忽略(添加到特定行的行前来忽略这一行的错误)

// @ts-ignore

跳过对某些文件的检查 (添加到该文件的首行才起作用)

// @ts-nocheck

对某些文件的检查

// @ts-check

分类:
阅读
标签:
分类:
阅读
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改