js预解析

·  阅读 164

预解析

1.js引擎运行js 分为两步:预解析 、代码执行

(1)预解析:js引擎会把js里面所有的var 还有function提升到当前作用域的最前面

(2)代码执行:按照代码书写的顺序从上往下执行

2.预解析分为 变量预解析(变量提升)和 函数预解析(函数提升)

(1)变量提升 就是把所有的变量声明提升到当前的作用域的最前面,不提升赋值操作

(2)函数提升 就是把所有的函数声明提升到当前作用域的最前面,不调用函数

 注意:函数表达式调用,不许写在函数表达式的下面

console.log(num1)
let num1=1
//相当于执行以下代码:
let num1
console.log(num1)
num1 =1复制代码

fn();
fn(){console.log(11)}
//相当于
fn(){console.log(11)}
fn()复制代码

f1()
console.log(c)
console.log(b)
console.log(a)
f1(){
 var a=b=c=9; //相当于var a =9;b=9;c=9 b、c为未定义的全局变量
 console.log(c)
 console.log(b) console.log(a) 
}

//相当于
f1(){
 var a;
 a=b=c=9; 
 console.log(c)
 console.log(b)
 console.log(a) 
}
f1()
console.log(c)
console.log(b)
console.log(a)//9
//9
//9
//9
//9
//报错未定义复制代码


分类:
前端
标签:
分类:
前端
标签:
收藏成功!
已添加到「」, 点击更改