Go语言学习——彻底弄懂return和defer的微妙关系

5,623

疑问

前面在函数篇里介绍了Go语言的函数是支持多返回值的。

只要在函数体内,对返回值赋值,最后加上return就可以返回所有的返回值。

最近在写代码的时候经常遇到在return后,还要在defer里面做一些收尾工作,比如事务的提交或回滚。所以想弄清楚这个return和defer到底是什么关系,它们谁先谁后,对于最后返回值又有什么影响呢?

动手验证

了解下来,问题比我想的要复杂,不信你先看看下面这段代码输出结果是啥

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("f1 result: ", f1())
	fmt.Println("f2 result: ", f2())
}

func f1() int {
	var i int
	defer func() {
		i++
		fmt.Println("f11: ", i)
	}()

	defer func() {
		i++
		fmt.Println("f12: ", i)
	}()

	i = 1000
	return i
}

func f2() (i int) {
	defer func() {
		i++
		fmt.Println("f21: ", i)
	}()

	defer func() {
		i++
		fmt.Println("f22: ", i)
	}()

	i = 1000
	return i
}

最后的执行结果如下

f12: 1001
f11: 1002
f1 result: 1000
f22: 1001
f21: 1002
f2 result: 1002

f1函数:

进入该函数,因为没有指定返回值变量,需要先声明i变量,因为是int类型,如果没有赋值,该变量初始化值为0,之后执行i=1000的赋值操作,然后执行return语句,返回i的值。

真正返回之前还要执行defer函数部分,两个defer函数分别针对i进行自增操作,i的值依次为1001和1002

f2函数:

进入该函数,因为已经定义好了返回值变量即为i,然后直接赋值i=1000,再返回i的值。

同样的,也要在真正返回i前,执行两个defer函数,同样i依次自增得到1001和1002。

问题的关键是为什么无名参数返回的值是1000,其并未收到defer函数对于i自增的影响;而有名函数在执行defer后,最后返回的i值为1002。

网上找了一些原因,提到一个结论

原因就是return会将返回值先保存起来,对于无名返回值来说,
保存在一个临时对象中,defer是看不到这个临时对象的;
而对于有名返回值来说,就保存在已命名的变量中。

看到这个结论,我想试试通过打印i的地址值是否可以看出一些端倪和线索

为此在两个函数中添加了打印i的地址信息

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("f1 result: ", f1())
	fmt.Println("f2 result: ", f2())
}

func f1() int {
	var i int
	fmt.Printf("i: %p \n", &i)
	defer func() {
		i++
		fmt.Printf("i: %p \n", &i)
		fmt.Println("f11: ", i)
	}()

	defer func() {
		i++
		fmt.Printf("i: %p \n", &i)
		fmt.Println("f12: ", i)
	}()

	i = 1000
	return i
}

func f2() (i int) {
	fmt.Printf("i: %p \n", &i)
	defer func() {
		i++
		fmt.Printf("i: %p \n", &i)
		fmt.Println("f21: ", i)
	}()

	defer func() {
		i++
		fmt.Printf("i: %p \n", &i)
		fmt.Println("f22: ", i)
	}()
  i = 1000
	return i
}

程序输出结果为

i: 0xc000090000 
i: 0xc000090000 
f12: 1001
i: 0xc000090000 
f11: 1002
f1 result: 1000
i: 0xc00009a008 
i: 0xc00009a008 
f22: 1001
i: 0xc00009a008 
f21: 1002
f2 result: 1002

从这个结果可以看出,无论是f1还是f2函数中,变量i的地址全程没有改变过。

所以对于上面这个结论我似乎懂了,但是还是有些模糊,return保存在一个临时对象中,defer看不到这个临时变量,但是i的值为什么能够在1000的基础上累加呢?

拨开云雾

如果要从根本解决这个疑问,最好能够看看这段程序执行,背后的内存是如何分配的。

这时候想到了前几天看书里提到的可以通过命令将go语言转为汇编语言。

为了简化问题,将源代码修改为

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("f1 result: ", f1())
	fmt.Println("f2 result: ", f2())
}

func f1() int {
	var i int
	defer func() {
		i++
		fmt.Println("f11: ", i)
	}()

	i = 1000
	return i
}

func f2() (i int) {
	defer func() {
		i++
		fmt.Println("f21: ", i)
	}()
	i = 1000
	return i
}

通过执行命令go tool compile -S test.go得到汇编代码如下

os.(*File).close STEXT dupok nosplit size=26 args=0x18 locals=0x0
	...
	0x0000 00000 (test.go:5)	TEXT	"".main(SB), ABIInternal, $136-0
	0x0000 00000 (test.go:5)	MOVQ	(TLS), CX
	0x0009 00009 (test.go:5)	LEAQ	-8(SP), AX
	0x000e 00014 (test.go:5)	CMPQ	AX, 16(CX)
	0x0012 00018 (test.go:5)	JLS	315
	0x0018 00024 (test.go:5)	SUBQ	$136, SP
	0x001f 00031 (test.go:5)	MOVQ	BP, 128(SP)
	0x0027 00039 (test.go:5)	LEAQ	128(SP), BP
	0x002f 00047 (test.go:5)	FUNCDATA	$0, gclocals·7d2d5fca80364273fb07d5820a76fef4(SB)
	...
"".f1 STEXT size=145 args=0x8 locals=0x28
	0x0000 00000 (test.go:10)	TEXT	"".f1(SB), ABIInternal, $40-8
	0x0000 00000 (test.go:10)	MOVQ	(TLS), CX
	0x0009 00009 (test.go:10)	CMPQ	SP, 16(CX)
	0x000d 00013 (test.go:10)	JLS	135
	0x000f 00015 (test.go:10)	SUBQ	$40, SP
	0x0013 00019 (test.go:10)	MOVQ	BP, 32(SP)
	0x0018 00024 (test.go:10)	LEAQ	32(SP), BP
	0x001d 00029 (test.go:10)	FUNCDATA	$0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
	0x001d 00029 (test.go:10)	FUNCDATA	$1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
	0x001d 00029 (test.go:10)	FUNCDATA	$3, gclocals·9fb7f0986f647f17cb53dda1484e0f7a(SB)
	0x001d 00029 (test.go:10)	PCDATA	$2, $0
	0x001d 00029 (test.go:10)	PCDATA	$0, $0
	0x001d 00029 (test.go:10)	MOVQ	$0, "".~r0+48(SP)
	0x0026 00038 (test.go:11)	MOVQ	$0, "".i+24(SP)
	0x002f 00047 (test.go:12)	MOVL	$8, (SP)
	0x0036 00054 (test.go:12)	PCDATA	$2, $1
	0x0036 00054 (test.go:12)	LEAQ	"".f1.func1·f(SB), AX
	0x003d 00061 (test.go:12)	PCDATA	$2, $0
	0x003d 00061 (test.go:12)	MOVQ	AX, 8(SP)
	0x0042 00066 (test.go:12)	PCDATA	$2, $1
	0x0042 00066 (test.go:12)	LEAQ	"".i+24(SP), AX
	0x0047 00071 (test.go:12)	PCDATA	$2, $0
	0x0047 00071 (test.go:12)	MOVQ	AX, 16(SP)
	0x004c 00076 (test.go:12)	CALL	runtime.deferproc(SB)
	0x0051 00081 (test.go:12)	TESTL	AX, AX
	0x0053 00083 (test.go:12)	JNE	119
	0x0055 00085 (test.go:17)	MOVQ	$1000, "".i+24(SP)
	0x005e 00094 (test.go:18)	MOVQ	$1000, "".~r0+48(SP)
	0x0067 00103 (test.go:18)	XCHGL	AX, AX
	0x0068 00104 (test.go:18)	CALL	runtime.deferreturn(SB)
	0x006d 00109 (test.go:18)	MOVQ	32(SP), BP
	0x0072 00114 (test.go:18)	ADDQ	$40, SP
	0x0076 00118 (test.go:18)	RET
	0x0077 00119 (test.go:12)	XCHGL	AX, AX
	0x0078 00120 (test.go:12)	CALL	runtime.deferreturn(SB)
	0x007d 00125 (test.go:12)	MOVQ	32(SP), BP
	0x0082 00130 (test.go:12)	ADDQ	$40, SP
	0x0086 00134 (test.go:12)	RET
	0x0087 00135 (test.go:12)	NOP
	0x0087 00135 (test.go:10)	PCDATA	$0, $-1
	0x0087 00135 (test.go:10)	PCDATA	$2, $-1
	0x0087 00135 (test.go:10)	CALL	runtime.morestack_noctxt(SB)
	0x008c 00140 (test.go:10)	JMP	0
	...
	0x0000 00000 (test.go:21)	TEXT	"".f2(SB), ABIInternal, $32-8
	0x0000 00000 (test.go:21)	MOVQ	(TLS), CX
	0x0009 00009 (test.go:21)	CMPQ	SP, 16(CX)
	0x000d 00013 (test.go:21)	JLS	117
	0x000f 00015 (test.go:21)	SUBQ	$32, SP
	0x0013 00019 (test.go:21)	MOVQ	BP, 24(SP)
	0x0018 00024 (test.go:21)	LEAQ	24(SP), BP
	0x001d 00029 (test.go:21)	FUNCDATA	$0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
	0x001d 00029 (test.go:21)	FUNCDATA	$1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
	0x001d 00029 (test.go:21)	FUNCDATA	$3, gclocals·9fb7f0986f647f17cb53dda1484e0f7a(SB)
	0x001d 00029 (test.go:21)	PCDATA	$2, $0
	0x001d 00029 (test.go:21)	PCDATA	$0, $0
	0x001d 00029 (test.go:21)	MOVQ	$0, "".i+40(SP)
	0x0026 00038 (test.go:22)	MOVL	$8, (SP)
	0x002d 00045 (test.go:22)	PCDATA	$2, $1
	0x002d 00045 (test.go:22)	LEAQ	"".f2.func1·f(SB), AX
	0x0034 00052 (test.go:22)	PCDATA	$2, $0
	0x0034 00052 (test.go:22)	MOVQ	AX, 8(SP)
	0x0039 00057 (test.go:22)	PCDATA	$2, $1
	0x0039 00057 (test.go:22)	LEAQ	"".i+40(SP), AX
	0x003e 00062 (test.go:22)	PCDATA	$2, $0
	0x003e 00062 (test.go:22)	MOVQ	AX, 16(SP)
	0x0043 00067 (test.go:22)	CALL	runtime.deferproc(SB)
	0x0048 00072 (test.go:22)	TESTL	AX, AX
	0x004a 00074 (test.go:22)	JNE	101
	0x004c 00076 (test.go:26)	MOVQ	$1000, "".i+40(SP)
	0x0055 00085 (test.go:27)	XCHGL	AX, AX
	0x0056 00086 (test.go:27)	CALL	runtime.deferreturn(SB)
	0x005b 00091 (test.go:27)	MOVQ	24(SP), BP
	0x0060 00096 (test.go:27)	ADDQ	$32, SP
	0x0064 00100 (test.go:27)	RET
	0x0065 00101 (test.go:22)	XCHGL	AX, AX
	0x0066 00102 (test.go:22)	CALL	runtime.deferreturn(SB)
	0x006b 00107 (test.go:22)	MOVQ	24(SP), BP
	0x0070 00112 (test.go:22)	ADDQ	$32, SP
	0x0074 00116 (test.go:22)	RET
	0x0075 00117 (test.go:22)	NOP
	0x0075 00117 (test.go:21)	PCDATA	$0, $-1
	0x0075 00117 (test.go:21)	PCDATA	$2, $-1
	0x0075 00117 (test.go:21)	CALL	runtime.morestack_noctxt(SB)
	0x007a 00122 (test.go:21)	JMP	0
	...          ........
	rel 16+8 t=1 type.[2]interface {}+0

感觉离真相只差一步了,就是看完这段汇编代码就能搞明白这个return在无名和有名返回值时分别做了什么,所谓的零时变量是咋分配的,想想就有点小激动呢

但是,比较棘手的是,我没学过汇编-_-!

但是again,这有什么关系呢,两个函数既然执行结果不一样,那么在汇编层面肯定也有不一样的地方,于是开始找不同,最终在上面的汇编代码分别找到关键信息如下

"".f2 STEXT size=124 args=0x8 locals=0x20
	0x0000 00000 (test.go:21)	TEXT	"".f2(SB), ABIInternal, $32-8
	0x0000 00000 (test.go:21)	MOVQ	(TLS), CX
	0x0009 00009 (test.go:21)	CMPQ	SP, 16(CX)
	0x000d 00013 (test.go:21)	JLS	117
	0x000f 00015 (test.go:21)	SUBQ	$32, SP
	0x0013 00019 (test.go:21)	MOVQ	BP, 24(SP)
	0x0018 00024 (test.go:21)	LEAQ	24(SP), BP
	0x001d 00029 (test.go:21)	FUNCDATA	$0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
	0x001d 00029 (test.go:21)	FUNCDATA	$1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
	0x001d 00029 (test.go:21)	FUNCDATA	$3, gclocals·9fb7f0986f647f17cb53dda1484e0f7a(SB)
	0x001d 00029 (test.go:21)	PCDATA	$2, $0
	0x001d 00029 (test.go:21)	PCDATA	$0, $0
	0x001d 00029 (test.go:21)	MOVQ	$0, "".i+40(SP)
	0x0026 00038 (test.go:22)	MOVL	$8, (SP)
	0x002d 00045 (test.go:22)	PCDATA	$2, $1
	0x002d 00045 (test.go:22)	LEAQ	"".f2.func1·f(SB), AX
	0x0034 00052 (test.go:22)	PCDATA	$2, $0
	0x0034 00052 (test.go:22)	MOVQ	AX, 8(SP)
	0x0039 00057 (test.go:22)	PCDATA	$2, $1
	0x0039 00057 (test.go:22)	LEAQ	"".i+40(SP), AX
	0x003e 00062 (test.go:22)	PCDATA	$2, $0
	0x003e 00062 (test.go:22)	MOVQ	AX, 16(SP)
	0x0043 00067 (test.go:22)	CALL	runtime.deferproc(SB)
	0x0048 00072 (test.go:22)	TESTL	AX, AX
	0x004a 00074 (test.go:22)	JNE	101
	0x004c 00076 (test.go:26)	MOVQ	$1000, "".i+40(SP)
	0x0055 00085 (test.go:27)	XCHGL	AX, AX
	0x0056 00086 (test.go:27)	CALL	runtime.deferreturn(SB)
	0x005b 00091 (test.go:27)	MOVQ	24(SP), BP
	0x0060 00096 (test.go:27)	ADDQ	$32, SP
	0x0064 00100 (test.go:27)	RET
	0x0065 00101 (test.go:22)	XCHGL	AX, AX
	0x0066 00102 (test.go:22)	CALL	runtime.deferreturn(SB)
	0x006b 00107 (test.go:22)	MOVQ	24(SP), BP
	0x0070 00112 (test.go:22)	ADDQ	$32, SP
	0x0074 00116 (test.go:22)	RET
	0x0075 00117 (test.go:22)	NOP
	0x0075 00117 (test.go:21)	PCDATA	$0, $-1
	0x0075 00117 (test.go:21)	PCDATA	$2, $-1
	0x0075 00117 (test.go:21)	CALL	runtime.morestack_noctxt(SB)
	0x007a 00122 (test.go:21)	JMP	0

这是f2有名返回值的关键信息,主要看

	0x004c 00076 (test.go:26)	MOVQ	$1000, "".i+40(SP)

这个大概意思就是把1000放到"".i+40(SP)这个内存地址上,然后下面执行的操作就是返回了

"".f1 STEXT size=145 args=0x8 locals=0x28
	0x0000 00000 (test.go:10)	TEXT	"".f1(SB), ABIInternal, $40-8
	0x0000 00000 (test.go:10)	MOVQ	(TLS), CX
	0x0009 00009 (test.go:10)	CMPQ	SP, 16(CX)
	0x000d 00013 (test.go:10)	JLS	135
	0x000f 00015 (test.go:10)	SUBQ	$40, SP
	0x0013 00019 (test.go:10)	MOVQ	BP, 32(SP)
	0x0018 00024 (test.go:10)	LEAQ	32(SP), BP
	0x001d 00029 (test.go:10)	FUNCDATA	$0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
	0x001d 00029 (test.go:10)	FUNCDATA	$1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
	0x001d 00029 (test.go:10)	FUNCDATA	$3, gclocals·9fb7f0986f647f17cb53dda1484e0f7a(SB)
	0x001d 00029 (test.go:10)	PCDATA	$2, $0
	0x001d 00029 (test.go:10)	PCDATA	$0, $0
	0x001d 00029 (test.go:10)	MOVQ	$0, "".~r0+48(SP)
	0x0026 00038 (test.go:11)	MOVQ	$0, "".i+24(SP)
	0x002f 00047 (test.go:12)	MOVL	$8, (SP)
	0x0036 00054 (test.go:12)	PCDATA	$2, $1
	0x0036 00054 (test.go:12)	LEAQ	"".f1.func1·f(SB), AX
	0x003d 00061 (test.go:12)	PCDATA	$2, $0
	0x003d 00061 (test.go:12)	MOVQ	AX, 8(SP)
	0x0042 00066 (test.go:12)	PCDATA	$2, $1
	0x0042 00066 (test.go:12)	LEAQ	"".i+24(SP), AX
	0x0047 00071 (test.go:12)	PCDATA	$2, $0
	0x0047 00071 (test.go:12)	MOVQ	AX, 16(SP)
	0x004c 00076 (test.go:12)	CALL	runtime.deferproc(SB)
	0x0051 00081 (test.go:12)	TESTL	AX, AX
	0x0053 00083 (test.go:12)	JNE	119
	0x0055 00085 (test.go:17)	MOVQ	$1000, "".i+24(SP)
	0x005e 00094 (test.go:18)	MOVQ	$1000, "".~r0+48(SP)
	0x0067 00103 (test.go:18)	XCHGL	AX, AX
	0x0068 00104 (test.go:18)	CALL	runtime.deferreturn(SB)
	0x006d 00109 (test.go:18)	MOVQ	32(SP), BP
	0x0072 00114 (test.go:18)	ADDQ	$40, SP
	0x0076 00118 (test.go:18)	RET
	0x0077 00119 (test.go:12)	XCHGL	AX, AX
	0x0078 00120 (test.go:12)	CALL	runtime.deferreturn(SB)
	0x007d 00125 (test.go:12)	MOVQ	32(SP), BP
	0x0082 00130 (test.go:12)	ADDQ	$40, SP
	0x0086 00134 (test.go:12)	RET
	0x0087 00135 (test.go:12)	NOP
	0x0087 00135 (test.go:10)	PCDATA	$0, $-1
	0x0087 00135 (test.go:10)	PCDATA	$2, $-1
	0x0087 00135 (test.go:10)	CALL	runtime.morestack_noctxt(SB)
	0x008c 00140 (test.go:10)	JMP	0

这是f1无名返回值的关键信息,主要看

	0x0055 00085 (test.go:17)	MOVQ	$1000, "".i+24(SP)
	0x005e 00094 (test.go:18)	MOVQ	$1000, "".~r0+48(SP)

这个大概意思就是把1000放到"".i+24(SP)这个内存地址上,然后又把1000赋给了"".~r0+48(SP),这就是和f1不一样的地方。对应前面结论,我们在这里找到了验证。大致过程就是无名返回值的情况,在return的时候开辟了一个新内存空间,后续的defer读取的还是"".i+24(SP)这样的内存地址而无法读取临时空间的值。return在函数最后返回的也是"".~r0+48(SP)对应的值即1000。(因为没有研究过汇编,有些细节可能有待考证)

结论

到此,我们算是搞明白了Go语言里面return和defer之间的微妙关系,从汇编层面看清了在无名返回值和有名返回值return返回的差异。