js实现数据结构及算法之链表(Linked-list)

js实现数据结构及算法之链表(Linked-list)

链表(Linked-list)

数组不总是最佳的数据结构,因为,在很多编程语言中,数组的长度都是固定的,如果数组已被数据填满,再要加入新的元素是非常困难的。而且,对于数组的删除和添加操作,通常需要将数组中的其他元素向前或者向后平移,这些操作也是十分繁琐的

js的数组被实现成了对象,与其他语言数组相比,效率低了好多

除了对数据的随机访问,链表几乎可以用在任何可以使用一维数组的地方

链表是由一系列的节点组成的集合,每个节点都使用一个对象的引用指向它的后继,指向另一个节点的引用叫链。

链表元素靠相互之间的关系进行引用A->B->C,B并不是链表的第二个元素,而是B跟在A后面,遍历链表就是跟着链接,从链接的首元素一直到尾元素,但不包含头节点,头元素常常被称为链表的接入点。(链表的尾元素指向一个null节点)

单向链表

单向链表(单链表)是链表的一种,其特点是链表的链接方向是单向的,对链表的访问要通过顺序读取从头部开始。


插入

向单向链表插入一个节点,需要修改它前面的节点(前驱)使其指向新加入的节点,而新加入的节点则指向原来前驱指向的节点删除

从单向链表删除一个元素,需要将待删除的元素的前驱节点指向待删除元素的后继节点,同时将删除元素指向null


js实现单链表

  /**
   * 一个简单的单向链表
   * @constructor
   */
  // 节点
  function Node(element) {
   this.element = element;  //当前节点的元素
   this.next = null;     //下一个节点链接
  }
//链表类
  function LList () {
   this.head = new Node( 'head' ); //头节点
   this.find = find;        //查找节点
   this.insert = insert;      //插入节点
   this.remove = remove;      //删除节点
   this.findPrev = findPrev;    //查找前一个节点
   this.display = display;     //显示链表
  }
  //查找节点
  function find(item) {
   var currNode = this.head
   while(currNode.element !== item) {
    currNode = currNode.next
   }
   return currNode
  }
  //插入节点
  function insert(newElement, item) {
   var newNode = new Node(newElement)
   var currNode = this.find(item)
   newNode.next = currNode.next
   currNode.next = newNode
  }
  //删除节点
  function remove(item) {
   var prevNode = this.findPrev(item)
   var currNode = this.find(item)
   if(prevNode.next !== null) {
    prevNode.next = prevNode.next.next
    currNode.next = null
   }

  }
  //查找前一个节点
  function findPrev(item) {
   var currNode = this.head
   while(currNode.next !== null && currNode.next.element !== item) {
    currNode = currNode.next
   }
   return currNode
  }
  //显示链表
  function display() {
   var currNode = this.head
   while(currNode.next !== null) {
    currNode = currNode.next
    console.log(currNode.element)
   }
  }
  var llist = new LList()
  llist.insert('小黑', 'head')
  llist.insert('小白', '小黑')
  llist.insert('小紫', '小白')
  llist.insert('小蓝', '小紫')
  llist.display()
  llist.remove('小白')
  llist.display()复制代码


双向链表

双向链表和普通链表的区别在于,在链表中,一个节点只有链向下一个节点的链接,而在双向链表中,链接是双向的:一个链向下一个元素,另一个链向前一个元素。
双向链表提供了两种迭代列表的方法:从头到尾,或者反过来。我们也可以访问一个特定节点的下一个或前一个元素。在单向链表中,如果迭代列表时错过了要找的元素,就需要回到列表起点,重新开始迭代。这是双向链表的一个优点。


插入

双向链表的插入方法与单链表相似,但需要设置新节点的 previous 属性,尾节点插入,需将其的previous指向其前驱,其next指向它的前驱的next,其前驱的next指向本身,普通节点的插入,多了一步,将其后继的previous指向其本身

               

删除

从双向链表删除一个元素,分尾元素,和普通元素,尾元素删除,需将其的previous指向null,和其前驱的next指向null,普通元素删除,和单向链表没有什么区别,只需将其前驱的next指向它的后继,将其后继的previous指向它的前驱,需要注意的一点是需将删除元素的next、previous都指向null


js实现双链表

 /**
   * 一个简单的双向链表
   * @constructor
   */
  // 节点
  function Node(element) {
   this.element = element;  //当前节点的元素
   this.next = null;     //下一个节点链接
   this.previous = null;     //上一个节点链接
  }

//链表类
  function LList() {
   this.head = new Node('head');   //头节点
   this.find = find;          //查找节点
   this.insert = insert;       //插入节点
   this.remove = remove;     //删除节点
   this.display = display;       //显示链表
   this.lastFind = lastFind;     //查找尾节点
   this.displReverse = displReverse;          //反序
  }

  //查找节点
  function find(item) {
   var currNode = this.head
   while (currNode.element !== item) {
    currNode = currNode.next
   }
   return currNode
  }

  //插入节点
  function insert(newElement, item) {
   var newNode = new Node(newElement)
   var currNode = this.find(item)
   newNode.next = currNode.next
   newNode.previous = currNode
   currNode.next = newNode
   if (newNode.next !== null) {
    newNode.next.previous = newNode
   }
  }

  //删除节点
  function remove(item) {
   var currNode = this.find(item)
   if (currNode.next !== null) {
    currNode.previous.next = currNode.next
    currNode.next.previous = currNode.previous
    currNode.next = null
    currNode.previous = null
    console.log(currNode)
   } else {
    currNode.previous.next = null
    currNode.previous = null
   }
  }

  //显示链表
  function display() {
   var currNode = this.head
   while (currNode.next !== null) {
    currNode = currNode.next
    console.log(currNode.element)
   }
  }

  //查找尾节点
  function lastFind() {
   var currNode = this.head
   while (currNode.next !== null) {
    currNode = currNode.next
   }
   return currNode
  }

  //显示反序
  function displReverse() {
   var currNode = this.lastFind()
   while (currNode.previous !== null) {
    console.log(currNode.element)
    currNode = currNode.previous
   }
  }

  var llist = new LList()
  llist.insert('小黑', 'head')
  llist.insert('小白', '小黑')
  llist.insert('小紫', '小白')
  llist.insert('小蓝', '小紫')
  llist.display()
  llist.remove('小白')
  llist.display()
  console.log('========反序=========')
  llist.displReverse()复制代码