v-charts | 饿了么团队开源的基于 Vue 和 ECharts 的图表工具

58,456
原文链接: github.com

在使用echarts生成图表时,经常需要做繁琐的数据类型转化、修改复杂的配置项,v-charts的出现正是为了解决这个 痛点。基于Vue2.0和echarts封装的v-charts图表组件,只需要统一提供一种对前后端都友好的数据格式 设置简单的配置项,便可轻松生成常见的图表。

安装


npm i v-charts echarts -S

文档


v-charts.js.org

快速上手


<template>
 <div>
  <ve-line :data="chartData"></ve-line>
 </div>
</template>

<script>
import VeLine from 'v-charts/lib/line'
export default {
 created () {
  this.chartData = {
   columns: ['日期', '销售量'],
   rows: [
    { '日期': '1月1日', '销售量': 123 },
    { '日期': '1月2日', '销售量': 1223 },
    { '日期': '1月3日', '销售量': 2123 },
    { '日期': '1月4日', '销售量': 4123 },
    { '日期': '1月5日', '销售量': 3123 },
    { '日期': '1月6日', '销售量': 7123 }
   ]
  }
 },

 components: { VeLine }
}
</script>

LICENSE


MIT